คณะ ICT ม.มหิดล จัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ Mr. Stephen Smith และนางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน) ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะฯ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นการบรรยายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง ม. 5/3 จำนวน 35 คน และห้อง ม.5/2 จำนวน 38 คน โดย ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ได้บรรยายเกี่ยวกับ ข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล ความสำคัญของ IT สาขาวิชา 8 tracks อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และทุนการศึกษา ส่วนอาจารย์ Stephen Smith บรรยายเกี่ยวกับศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ประสบความสำเร็จ การฝึกงานในต่างประเทศ และช่องทางการสมัครสอบ ซึ่งระหว่างการบรรยาย นักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายเป็นอย่างดี พร้อมกับซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างการบรรยาย

>

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>