คณะ ICT ม.มหิดลจัด Roadshow บรรยายหลักสูตร ณ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

 

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้เดินทางไปบรรยายหลักสูตรของคณะฯ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ เป็นการบรรยายให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 (English Program) ชั้น ม. 5/340 และ ม. 5/350 โดยได้บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะฯ  ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ความสำคัญของ IT การเรียนการสอนของคณะ ICT สาขาวิชาของคณะ การฝึกงานในต่างประเทศ ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา การไปฝึกงานที่ต่างประเทศของนักศึกษา ช่องทางการรับสมัคร ทุนการศึกษา และศิษย์เก่าของโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวันที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจในการบรรยายเป็นอย่างดี พร้อมกับซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างการบรรยาย นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์แนะแนวเกี่ยวกับการจัดอบรมอีกด้วย

>

<< อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม >>