ทุนการศึกษาภายนอก

  • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพื่อขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ที่ Thai Government Student Loan program.