เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสโมสรนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล  ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ห้อง IT205

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานโดยนักศึกษาภายในของคณะฯ ภายใต้
กำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่บริหารจัดการและประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดกิจกรรมของนักศึกษาคณะฯ

วัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษาคณะฯ
  1. เพื่อให้นักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและศักยภาพทั้งในด้านวิชาการและสังคม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรมากขึ้น เสริมสร้างความเป็น M-A-H-I-D-O-L  และ One ICT
  2. เพื่อเป็นผู้แทนให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ ในการร้องเรียน เสนอแนะ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นความกังวลของนักศึกษา ร่วมกับคณะฯ ภายใต้ขอบเขตแนวคิดที่สร้างสรรค์
  3. สโมสรนักศึกษาคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานร่วมกับผู้แทนนักศึกษาจากแต่ละชั้นปี ซึ่งรับผิดชอบการจัดงานกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของนักศึกษาภายในคณะฯ รวมถึง ดูแล ควบคุม ประสานงานกับชมรมต่างๆ ที่อยู่ภายใต้สโมสรนักศึกษาคณะฯ

ชมรม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมนักศึกษา (กิจกรรมนอกหลักสูตร) ภายใต้การกำกับ และดูแลของสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล  การเข้าร่วมในกิจกรรม ไม่เพียงแต่จะทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะด้านวิชาการ ด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยเช่นกัน

  • Basketball Club
  • Art Club
  • MUICT Speakers Club (Public Speaking)
  • Maker Club
  • CTF Club
  • RoboEd Club

» ติดตามข่าวสารชมรมและกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่  Facebook : MUICT Student Activities