International Admissions

ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงโดยคณะ รอบ International Admission

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบการสอบสากล (International Admission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • กำหนดการประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่

กิจกรรม

กำหนดการ

สถานที่

1

รับสมัคร
(ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
30 มิถุนายน 2561

 • สมัครทางออนไลน์ ที่ Website  ของคณะ
 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท โดย download ใบสมัครที่ Website ของคณะ

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
 • ที่ Website  ของคณะ

3

สอบสัมภาษณ์

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
 • ที่ Website  ของคณะ

5

ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

6

ICT Preparatory Program

เมษายน - กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

7

เปิดภาคการศึกษา

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่นระดับ C+)
 • มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
 • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
 • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า “B” หรือเทียบเท่า หรือ
 • ทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  โดยมีผล “ผ่าน”

ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

 • มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 • GCSE “A” level วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่าระดับ “C” หรือ
 • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing, Math) ไม่ต่ำกว่า 1080 คะแนน หรือ Old SAT (Critical Reading, Mathematics, Writing) ไม่ต่ำกว่า 1520 คะแนน หรือ
 • SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน หรือ SAT Subject Tests
  วิชา Mathematics ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 690 คะแนน, และ SAT Subject Tests วิชา Physics หรือ
  วิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า 670 คะแนน หรือ
 • ทำข้อสอบ Entrance Examination (English, Mathematics, Physics and Chemistry) จัดทำโดย
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผล “ผ่าน”

ทั้งนี้ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

 • การชำระค่าสมัครสอบ
  • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

ผู้สมัครโปรดชำระค่าสมัครสอบโดยพิมพ์แบบฟอร์มใบนำฝากจากระบบ On-line เพื่อใช้ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ทุกสาขา อัตราค่าสมัคร 600 บาท โดยผู้สมัครต้องใช้ฟอร์มใบนำฝากที่สั่งพิมพ์จากระบบ On-line ในการชำระเงินเท่านั้น
ไม่สามารถใช้ใบนำฝากทั่วไปที่ธนาคารได้

  • สำหรับผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
  • ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
   (เฉพาะผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย) (Diploma or Certificate)
  • เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
   ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (recommendation letter) จำนวน 2 ฉบับ
  • เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร
   จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
  • ประวัติส่วนตัว (Resume)
  • หนังสือรับรองทางการเงิน (Financial support statement)
  • เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02-441-0909
E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th

เอกสารรายละเอียด

International Admissions

 • International applicants please download application form here

 

ที่นี่เค้าเรียนอะไรกัน ?