กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรอบ Portfolio (รับผ่านมหาวิทยาลัย)

ลำดับ

กิจกรรม

รอบ Portfolio 1/1 (รับผ่านมหาวิทยาลัย)
รอบ Portfolio 1/2 (รับผ่านมหาวิทยาลัย)
รายละเอียด
1
รับสมัคร
4 ต.ค. 60 –
20 ต.ค. 60
22 ธ.ค. 60 -
26 ธ.ค.60

รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ https://admission.mahidol.ac.th
2
ชำระเงินค่าสมัคร
4 ต.ค. 60 -
22 ต.ค. 60
22 ธ.ค. 60 -
28 ธ.ค.60
1. Download ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
2. นำใบแจ้งการชำระเงินฯ พร้อมเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ / กรุงเทพ / กรุงไทย / ทหารไทย
3
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
6 ต.ค. 60 -
26 ต.ค. 60
2 ม.ค.61 -
12 ม.ค.61
หากชำระเงินแล้วสถานะการชำระเงินยังไม่ขึ้นเครื่องหมายถูก (√ )
ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร. 02 849 4596
4
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
3 พ.ย.60
19 ม.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
29 พ.ย.60
6 ก.พ.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6
สอบสัมภาษณ์
30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60
8 ก.พ.61
สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8 ธ.ค. 60
12 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล
8
Clearing-house
15 – 19 ธ.ค. 60
19 – 22 มี.ค.61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ที่
http://a.cupt.net/clearinghouse.php
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
25 ธ.ค. 60
27 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10
แจ้งสละสิทธิ์
25 – 26 ธ.ค. 60
27 - 28 มี.ค.61
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยดำเนินการดังนี้
1. Download ใบคำร้องขอสละสิทธิ์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. เอกสารประกอบการขอสละสิทธิ์ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
สละสิทธิ์ และของบิดา หรือของมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
* ยื่นคำร้องและเอกสารประกอบฯ ด้วยตนเองพร้อมบิดา หรือมารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา
5 ม.ค. 61
17 เม.ย.61
ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
12
กรอก e-Profile
5 – 8 ม.ค. 61
17 – 19 เม.ย.61
กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ของคณะ ICT (e-Profile) ที่ http://ictstudent.mahidol.ac.th/student/st002
13
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
9 -11 ม.ค. 61
24 เม.ย.61
ณ คณะ ICT ศาลายา
14
เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
พ.ค. - ก.ค. 61
พ.ค.-ก.ค.61
กำหนดการชำระเงิน และระยะเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน)
15
เปิดภาคการศึกษา
20 ส.ค. 61
20 ส.ค. 61
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

กำหนดการรอบ Quota (รับผ่านมหาวิทยาลัย)

ลำดับ

กิจกรรม

รอบ Quota (รับผ่านมหาวิทยาลัย)
รายละเอียด
1
รับสมัคร
28 มี.ค. 61 - 4 เม.ย. 61
รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ https://admission.mahidol.ac.th
2
ชำระเงินค่าสมัคร
28 มี.ค. 61 - 5 เม.ย. 61
1. Download ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร
2. นำใบแจ้งการชำระเงินฯ พร้อมเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ / กรุงเทพ / กรุงไทย / ทหารไทย
3
ตรวจสอบสถานะ
การชำระเงินค่าสมัคร
30 มี.ค. 61 – 10 เม.ย. 61
หากชำระเงินแล้วสถานะการชำระเงินยังไม่ขึ้นเครื่องหมายถูก (√ )
ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร.02 849 4596
4
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
12 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6
สอบสัมภาษณ์
23 เม.ย. 61
สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
30 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล
8
Clearing-house
3 - 6 พ.ค. 61
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ที่
http://a.cupt.net/clearinghouse.php
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
9 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา
18 พ.ค. 61
ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
11
กรอก e-Profile

18 - 22 พ.ค. 61
กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ของคณะ ICT (e-Profile) ที่ http://ictstudent.mahidol.ac.th/student/st002
12
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

28 พ.ค. 61
ณ คณะ ICT ศาลายา
13
เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร (ICT Preparatory Program)
พ.ค.-ก.ค. 61
กำหนดการชำระเงิน และระยะเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน)
14
เปิดภาคการศึกษา
20 ส.ค. 61
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

ที่นี่เค้าเรียนอะไรกัน ?