โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเลื่อนการสัมมนาเป็นวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558