วิธีการชำระเงินและหลักฐานการสมัคร

อัตราค่าธรรมเนียม

หลักฐานและวิธีการชำระเงิน

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่านละ 3,000 บาท

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา “ ศิริราช ” หรือ
ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาใบโอนเงิน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านละ 3,200 บาท

ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป
ท่านละ 3,500 บาท

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา “ ศิริราช ” หรือ
ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาใบโอนเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail สำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน)

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)
e-mail : ict@mahidol.ac.th