หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีอยู่อย่างต่อเนื่อง การนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อการจัดการฐานข้อมูล (database) นอกจากอำนวยความสะดวกในการทำงานได้รวดเร็วแล้ว ระบบยังช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น

ซึ่งการเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่มีระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการจัดการข้อมูลที่ดีทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย จึงเป็นที่มาของการนำเสนอโครงการ Oracle Database Training Course
บริษัท Oracle เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการฐานข้อมูล (product database) และยังคงเป็นผู้นำตลาดทั่วโลก กว่า 41.6% market share ที่ครองตลอดอยู่ตั้งแต่ปี 2015 อีกทั้งได้รับความน่าเชื่อถือจากทั้งบริษัทเอกชนจำนวนมาก และ รัฐบาล โดยระบบการจัดการฐานข้อมูล (database) ของทาง บริษัท Oracle เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเป็นจุดเด่น มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมี training course รวมถึงประกาศนียบัตรรับรองมากมาย

ทาง คณะ ICT เห็นควรให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วม training course เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ส่วนรวม อีกทั้งเป็นการยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808 (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)
e-mail : ict@mahidol.ac.th