สื่อวิดีทัศน์ของคณะ

อบรม / สัมมนาวิชาการ

เรื่อง : Fast and Accurate Identification of Novel Sequences in devo Human Genome Assemblies using NSIT
วันที่ : 2 ตุลาคม 2555
สถานที่ : ห้อง CC312 อาคารคณะ ICT วิทยาเขตพญาไท
วิทยากร : Dr.Benjarath Pupacdi
เรื่อง : "รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
วันที่ : 19 กันยายน 2555
สถานที่ : ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
เรื่อง : การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : หลักการ แนวคิดและเทคนิคการออกข้อสอบ
วันที่ : 12 กันยายน 2555
สถานที่ : ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
เรื่อง : Efficient Resource Use in Fully Decentralised Systems
วันที่ : 5 กันยายน 2555
สถานที่ : ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : Prof.Dr.-Ing. Herwig Unger
Fern University Hagen, Germany
เรื่อง : Efficient Resource Use in Fully Decentralised Systems
วันที่ : 4 กันยายน 2555
สถานที่ : ห้อง CC312 อาคารคณะ ICT วิทยาเขตพญาไท
วิทยากร : Prof.Dr.-Ing. Herwig Unger
Fern University Hagen, Germany
เรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC อย่างมีคุณภาพ
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2555
สถานที่ : ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : อาจารย์มรกต เชิดเกียรติกุล และ อาจารย์อดิศร วิเชียรเจริญ
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. มหิดล
เรื่อง : DIM : Data and Information Management (การบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ)
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2555
สถานที่ : ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : ผศ.ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช และ ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. มหิดล
เรื่อง : E-Commerce สร้างโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์
วันที่ : 25 เมษายน 2555
สถานที่ : ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : อาจารย์ณัฐพล วัชรศิริสุข และ อาจารย์ธีรภัทร ปัจฉิมะกุล
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. มหิดล
เรื่อง : สังคมออนไลน์ คือ สวรรค์ของอาชญากรรมไซเบอร์ ?
วันที่ : 21 มีนาคม 2555
สถานที่ : ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : ดร. ณวัฒน์ คำนูณวัฒน์ และ คุณเนรมิตร ศรีนครชัยเจริญ
อาจารย์และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. มหิดล
เรื่อง : อบรม " BUDSIR on Internet รุ่นที่ 1 "
วันที่ : 6 มีนาคม 2555
สถานที่ : ห้อง IT106 อาคารคณะ ICT วิทยาเขตศาลายา
วิทยากร : รศ. ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. มหิดล

 

บรรยายพิเศษ

เรื่อง : Information Technology : Trend and Challenger for Smart X
วันที่ : 20 เมษายน 2555
สถานที่ : ห้อง Grand Auditoruim ชั้น 4 อาคารคณะ ICT
วิทยากร : รศ. ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เรื่อง : "Good Opportunities to study in The Ph.D. Programe @ ICT Mahidol"
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่ : ห้อง CC411 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT วิทยาเขตพญาไท
วิทยากร : รศ. ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. มหิดล

 

แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 9