Home ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการ

หมวดหมู่: ข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการ

เรื่อง
คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO 27001: 2022”
เรื่อง
อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Computer Vision ในการเกษตรและปศุสัตว์”
เรื่อง
คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรม หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “MUICT – AST The series for Sharing & Chill : Forge Your Digital Path: Mastering the Fundamentals of Git & GitHub”
เรื่อง
คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการ “หลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
  • 1
  • 2
  • 4