4. Water การจัดการน้ำ

The Faculty of ICT conserves water by making sure that all water faucets are closed. Cleaning service personals are assigned to monitor all restrooms used by students and staff.

4.1 มีโครงการการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงานอย่างเป็นระบบ

โครงการยืดน้ำใสในบ่อน้ำพุ

 

4.2 มีปริมาณการใช้น้ำประปาและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

น้ำประปา 9,180 ลบ.ม.