เกี่ยวกับเรา

กว่าจะมาเป็นคอร์สนี้

เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างมาก ภาคธุรกิจและการเงินเป็นอุตสาหกรรม แรก ๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง จากผลกระทบนั้น ที่ผ่านมาทั่วโลกมีการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาทั่วโลกเริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลง การดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง มีการนำระบบ cloud technology, artificial intelligence, digital payment และ platform technology มาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากยังขาดแคลนบุคลากร ทำให้การพัฒนาภาคธุรกิจและการเงินเป็นไปได้ช้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในการนี้เหล่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้นำทางด้าน IT ในภาคธุรกิจและการเงินจึงร่วมมือกันพัฒนา หลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขึ้น เพื่อช่วยพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

ความรู้ที่ใช้ได้จริงคือเป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเราคือการสร้างความรู้และประสบการณ์จริงจากมืออาชีพในภาคธุรกิจและการเงินและพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมในภาคธุรกิจและการเงินได้อย่างเต็มภาคภูมิ