ทีมผู้สอนหลัก

ผศ.ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

ดร. วุฒิชาติ แสวงผล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร

หัวหน้าสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม

คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา

CEO บริษัท Ava Advisory (Hong Kong)

ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความมั่นคงปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

คุณอติ อติกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมชัย อารยะพิพัฒน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐ เหลืองนฤมิตชัย

Executive Vice President Head of IT Development Group Stock Exchange of Thailand

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล จากสำนักงาน ก.ล.ต.

คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท National Digital ID จำกัด

คุณอมตี ประภาพันธ์

Senior Vice President และ Head of Marketing & Sales Department บริษัท SETTRADE จำกัด

คุณจิระเดช คูหากาญจน์

CEO บริษัท Top Trader จำกัด

คุณกิตติ สุทธิอรรถศิลป์

ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสำนักผู้จัดการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

ผู้แทนจากบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ