ข้อมูลคอร์ส

Download Courses of Business and Financial Technology Program

หลักสูตร Business and Financial Technology

บริษัทต่าง ๆ เริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมากในการพัฒนาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ ทำให้บริษัทต่าง ๆ ในประเทศขาดแคลนบุคลากรด้าน IT ที่มีความรู้ทั้งด้าน IT และธุรกิจเป็นอย่างมากที่จะช่วยนำพาธุรกิจของประเทศไปสู่ความสำเร็จ ระดับสากล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะ ICT (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ CMMU (วิทยาลัยการจัดการ) ร่วมมือกับชมรม IT สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคม Thai Fintech Association ในการจัดทำคอร์สนี้ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎี เพื่อให้ผู้เข้าศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น Web Application Development, AI, Blockchain, Data Science, E-Payment and Trading Technology มาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจการเงิน เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมต่อไป

Module 1: Financial Trading & Development (3 months)

 

เนื้อหา

Web and Mobile Development for Real-Time Application
(36 ชั่วโมง, 2.4 credits)

 • HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript - UX / UI Designing for web and mobile

 • Database Application Development

 • Web Service and Cloud for Application Development

 • Mobile Web Application Development

 • Real-time and Responsive Application Development

Introduction to Business and Financial Technology
(36 ชั่วโมง, 2.4 credits)

 • Basic Finance (Financial Statements, Cash Flow, Interest Rates)

 • Business and Financial innovation, Startups

 • Financial Markets and Financial Instruments

 • Cyber Security and Ethics in Business

 • Blockchain and Digital Currency

 • Artificial Intelligence in Business and Finance

 • Financial Trading Technology Stock Analysis, Monitoring, and Settlement

 • Financial Trading Systems, Cloud Computing, Protocols, Order Matching, Market Control

 • Transaction in Financial Markets

 • Industry Case Studies and Current Trends

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. นักศึกษาที่มีความสนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ

 2. คนทั่วไปที่สนใจที่จะทำงานในสายธุรกิจ และการเขียนโปรแกรม

หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา แอพลิเคชั่นสำหรับระบบธุกิจและระบบการเงิน

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบจำลองทางธุรกิจ และการเงิน โดยใช้วิธีทาง AI, Data Analytics และ Data Science

ความรู้พื้นฐาน

เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่ง

วันที่และเวลา

ทุกวันอาทิตย์ (กันยายน 2562 - ตุลาคม 2562) เว้นวันหยุดราชการและช่วงวันหยุดยาว

เวลาเรียน 9:00 - 16:00 น. (พักกลางวัน 12:00 - 13:00 น.)

สถานที่

อาคารมิว (ใกล้ BTS สนามเป้า) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต (ดินแดง)

ราคา

25,000 บาท ต่อ Module

(คณะ ICT ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรม กรณีจำนวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน)

Module 2: Banking & Analytics
(3 months)

 

เนื้อหา

Data Science and Analytics in Business and Finance
(36 ชั่วโมง, 2.4 credits)

 • Intro to Data Science and Analytics

 • Making Business Impact with Data

 • Intro to Python and Statistical Analysis

 • Data Understanding and Visualization

 • Machine Learning Methods

 • Applications and Case Studies of Data Science in Business and Finance

Retail Marketing Technology and Analytics
(36 ชั่วโมง, 2.4 credits)

 • Overview of Retailing and Marketing

 • Customer Payment Psychology and Behaviour, Pricing Models

 • Analysis of Retail and Marketing Data

 • Advertising Technology / Digital and
  Social Network Marketing

 • Customer Acquisition

 • E-Payment Technology

 • Customer Relationship Management (CRM)

 • Industry Case Studies of Retail and Marketing Technology

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 1. นักศึกษาที่มีความสนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ

 2. คนทั่วไปที่สนใจที่จะทำงานในสายธุรกิจ และการเขียนโปรแกรม

หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะสามารถ

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา แอพลิเคชั่นสำหรับระบบธุกิจและระบบการเงิน

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบจำลองทางธุรกิจ และการเงิน โดยใช้วิธีทาง AI, Data Analytics และ Data Science

ความรู้พื้นฐาน

เหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมมิ่ง

วันที่และเวลา

ทุกวันอาทิตย์ (พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) เว้นวันหยุดราชการและช่วงวันหยุดยาว

เวลาเรียน 9:00 - 16:00 น. (พักกลางวัน 12:00 - 13:00 น.)

สถานที่

อาคารมิว (ใกล้ BTS สนามเป้า) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดีรังสิต (ดินแดง)

ราคา

25,000 บาท ต่อ Module

(คณะ ICT ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรม กรณีจำนวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน)