Faculty of ICT, Mahidol University has stepped into the 9th year to create a international IT expert.

Announcement / Public RelationsComments Off on Faculty of ICT, Mahidol University has stepped into the 9th year to create a international IT expert.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสถาปนาเป็นคณะเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กไทย ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อก้าวเข้าสู่ Digital World ในระดับสากลได้อย่างดีพร้อม คณะ ICT ม.มหิดล จึงมีการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สอนโดยคณาจารย์ที่จบในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

คณะ ICT ม.มหิดล ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดค้นผลงานด้านไอทีเพื่อส่งเข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามองค์กรด้านไอทีชั้นนำของโลก รวมทั้งได้ฝึกงานหรือเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังต่างประเทศ เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ด้านไอทีเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะ ICT ม.มหิดล ยังได้จัดงานวิชาการด้านไอทีในระดับชาติและนานาชาติ และ MOU คู่ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งได้ผลิตผลงานวิจัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น งานวิจัยด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาประดิษฐ์ และอีกมากมาย  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลงานวิจัยของคณะ ICT ม.มหิดล ได้ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2560 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวน 12 ผลงาน (สัดส่วนผลงานต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 12/32) และได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 45 ผลงาน (สัดส่วนผลงานต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 45/32)

นี่จึงทำให้บัณฑิตคณะ ICT ม.มหิดล กลายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้านไอทีเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก 6 ปีย้อนหลัง (2552-2558) บัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลี่ยแล้วมากถึงร้อยละ 94 รวมทั้งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผลลัพธ์ได้ 4 จากคะแนนเต็ม 5

ในส่วนของบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ก็ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยังต่างประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะฯ โดยในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษาและกลับมาเป็นอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 คน รวมทั้งมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและยังอยู่ในระหว่างการศึกษา จำนวน 12 คน  และกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 1 คน นอกจากนี้ ยังมีบัณฑิตคณะ ICT ม.มหิดล ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วหันมาเปิดธุรกิจ Startup เป็นของตนเองอีกเป็นจำนวนมาก ย้ำชัดว่า คณะ ICT ม.มหิดล มิได้เพียงแค่ผลิตบัณฑิตด้านไอทีออกมาสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คณะ ICT ม.มหิดล ยังได้หล่อหลอม “ตัวจริงคนไอที” เพื่อมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลก ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในวันนี้และอนาคต

จากวันนั้น จนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว ที่คณะ ICT ม.มหิดล ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ มากมายจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 คณะ ICT ม.มหิดล ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคนไอทีด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและทันสมัย อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการทำวิจัย การเข้าร่วมการแข่งขัน การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างคู่ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง เพราะโลกของเรากำลังต้องการตัวจริงคนไอที คณะ ICT ม.มหิดล จึงเป็นแหล่งผลิตคนไอทีที่มีทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์กับคนทั่วโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

The opportunities of your life are here, The Faculty of ICT, Mahidol University.

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish