Procurement Notice

  /  Procurement Notice

Faculty of Information and Communication Technology, Mahidol University intend to design this website to publish the news about procurement and durable articles by the Faculty of Information and Communication Technology to be honest in the procurement process.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง

ปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

วิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

 • จ้างก่อสร้าง ศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อสร้างเศรษฐกิจ การเรียนรู้ นวัตกรรม บูรณาการ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการแพทย์ (Intelligent Digital Hub in Medicine) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน (ยกเลิก)
  • ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
  • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  • ร่าง ขอบเขตของงาน
  • BOQ
  • งวดงานและการจ่ายเงิน

ประกาศประกวดราคา

วิธีการคัดเลือก