Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร (สอบชิงทุนการศึกษา) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2561 รอบสอบตรง
Click

ThailandEnglish