Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select “Accept”.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) (DGA104)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รูปแบบการเรียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170TEL: (02) 441-0909 FAX: (02) 441-0808วันที่ 9 มิถุนายน…

Now You See Me: เข้าใจซอฟต์แวร์ของคุณอย่างลึกซึ้งด้วย SonarQube

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและยังเป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ในปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่งการทำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายมุมมอง เช่น ความรู้ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวยังเป็นแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย จากงานศึกษา พบว่ากลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ SME ยังมีความท้าทายในการนำความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่งหนึ่งในความท้าทายที่พบในการงานศึกษาคือ ขาดการวิเคราะห์โค้ดและการวัดซอฟต์แวร์ (code analysis and software measurement) รวมถึงการมีคุณภาพของโค้ดที่ต่ำ (low code quality) โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยในสองด้านดังกล่าวให้มากขึ้น กำหนดการ กำหนดการNow You See Me: เข้าใจซอฟต์แวร์ของคุณอย่างลึกซึ้งด้วย SonarQube16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.  ผ่านระบบ Online Webex Meetingsเวลาหัวข้อและกิจกรรม12.30…

Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและยังเป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ในปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่งการทำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายมุมมอง เช่น ความรู้ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวยังเป็นแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้นำในด้านการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติมาใช้ในบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม SME ที่ถือเป็นกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ยังคงมีความท้าทายในหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาความท้าทายและนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้าใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ SME ของประเทศไทย กำหนดการ กำหนดการจัดการสัมมนาวิชาการ Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที กำหนดการ กำหนดการวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เวลาหัวข้อเนื้อหา9.00 – 12.00 น.การตระหนักรู้รูปแบบภัยคุมคามไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)โดย รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกันมัลแวร์ชนิดต่างๆรู้จักภัยการโจมตีแบบ Social Engineering เช่น การทำ Phishing, Vishingการตั้งรหัสผ่าน password อย่างปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Security)13.00 – 16.00 น.เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดย ดร. ทรงพล ตีระกนกพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย (CIA, AAA)แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบZero Trust วันที่ 12 กรกฎาคม…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Penetration Testing หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่และการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการ ในการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบเจาะระบบได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีการอบรมถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 โมดูลย่อย โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ในรูปแบบการเรียนในห้องเรียนเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยในโมดูลแรกจะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ในโมดูลที่สองและสามจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของระบบ การตรวจหาและวิเคราะห์ช่องโหว่และจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ในโมดูลที่สี่ถึงแปดจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการ วีธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบเจาะระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเวปแอปพลิเคชั่น ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบเครื่องแม่ข่าย และในโมดูลสุดท้ายจะเป็นการเรียนรู้การทำให้ระบบมีความแข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร กำหนดการ กำหนดการหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Penetration Testingหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์กำหนดการ (เสาร์-อาทิตย์)รุ่น 1…

Machine Learning Foundation for Image Processing

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล การเรียนรู้เชิงลึก หรือ deep learning เป็นวิธีการที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขาวิชากับประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็อยู่ในกรอบวิธีการที่คล้ายคลึงกัน วิธีการที่เป็นที่นิยมอย่างมากของการเรียนรู้เชิงลึก คือ Convolutional Neural Network (CNN) เนื่องจากได้แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหลายโจทย์ปัญหา การอบรมนี้จะเริ่มตั้งแต่การติดตั้งเบื้องต้น ไปจนถึงการปรับโมเดลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เน้นการปฏิบัติจริงและสอดแทรกความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกเพื่อให้สามารถใช้งาน CNN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์ผลเพื่อประเมิน overfitting การทำ data augmentation การทำ transfer learning การทำ dropout และ early stopping รวมไปถึงประเภทของ CNN ที่มีอยู่หลากหลายที่จะถูกเลือกมาใช้กับโจทย์ที่เหมาะสม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Machine Learning…

AI in Medicine

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent หรือ A.I.) ปัญญาประดิษฐ์ เป็นศาสตร์ที่รวบรวมองค์ความรู้ในหลาย ๆ สาขาวิชา ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ในวงการต่าง ๆ เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม การเกษตร การตลาด การลงทุน รวมไปถึงวงการแพทย์ (Medicine)ในวงการแพทย์ มีการนำปัญญาประดิษฐ์ มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ต่าง ๆ นำไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ เรียนรู้ และต่อยอด เพิ่มทักษะความชำนาญให้กับบุคลากรทางการแพทย์หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงแนวคิดและกระบวนการออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์ เช่น การคัดกรองโรค ตลอดจนสามารถนำไปใช้จริงได้ในสภาพแวดล้อมจริง  กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 5-6 กันยายน 2565…

Mahidol AI Talk Series

หลักการและเหตุผล กำหนดการ ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลในยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์หลายๆ ด้าน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) และ Robotics เป็นเทคโนโลยีที่ได้เข้าไปมีบทบาทในวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ในสาขาสุขภาพและการแพทย์ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่นำเอาเทคโนโลยี AI และ Robotics มาใช้ประโยชน์ ล่าสุด AI กำลังถูกนำเข้ามาใช้ในเรื่องใกล้ตัว อย่างเรื่องของสุขภาพ และการแพทย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพในทุกสาขา ตัวอย่างเช่น การใช้ AI สาหรับการเอกซเรย์ก้อนเนื้อ การใช้ AI สำหรับการตรวจหาคนที่เสี่ยงต่อการติดไวรัส Covid 19 การใช้ AI เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ เช่นข้อมูลด้านไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้เปิดสถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล หรือ Mahidol AI Center อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยสถาบันฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน AI…

สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Agile Organization Enterprise Architecture”

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล ในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่จะต้องมีการพัฒนาบริการใหม่ ๆ การปรับกระบวนการทำงาน และนำใช้นวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาไม่ว่า AI, Big Data, IoT, RPA, Cloud, Data Innovation รวมถึงเฟรมเวิร์คในการพัฒนาด้านดิจิทัลล้วนแล้วมีความเกี่ยวโยงถึงกันในองค์กร ดังนั้นการเริ่มต้นที่ถูกต้องจึงควรมองภาพองค์กร ทั้งด้านธุรกิจหรือบริการต่าง ๆ ขององค์กร ด้านการใช้ข้อมูลร่วมกัน และด้านเทคโนโลยีที่องค์กรจะนำเข้ามาใช้ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนที่จะปรับปรุงไปสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป การทำ Enterprise Architecture (สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ EA) หรือที่เรียกว่า พิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้นำเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาบริการใหม่ ๆ รวมถึงการรื้อถอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออก และทำแผนที่นำทางองค์กรและโครงการดิจิทัลในระยะต่าง ๆ (Enterprise Roadmap) ให้ตรงกับเป้าหมายอนาคตองค์กร และยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของการทำงานและการลงทุนอีกด้วย หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการทำ Enterprise…

Surface area of reservoirs through the eyes of GOOGLE EARTH ENGINE ศึกษาพื้นที่กักเก็บน้ำเบื้องต้นผ่าน Google Earth Engine

หลักการและเหตุผล วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล วิทยากร วิทยากรผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ลงทะเบียน ลงทะเบียน