สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล ซอฟต์แวร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การใช้หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ (Automated Software Engineering) ซึ่งหมายถึงการนำเครื่องมือหรือเทคนิคแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยนักพัฒนาโปรแกรมในการวางแผน พัฒนา และดูแลรักษาซอฟต์แวร์ เป็นแนวทางใหม่ที่บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เช่น บริษัท Microsoft บริษัท Google หรือ บริษัท Apple นำเข้ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดี หลักการนี้ยังคงเป็นหลักการที่ใหม่และยังไม่มีการประยุกต์ใช้มากนักในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review” นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทย โดยนำหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติมาเผยแพร่ให้นักพัฒนาโปรแกรม บริษัทด้าน IT นักวิจัย นักเรียน และนักศึกษา ได้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม กำหนดการ กำหนดการ สัมมนาวิชาการ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 5 (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน วิธีการชำระเงิน แบบประเมิน รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC  เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย ตอบสนองการใช้งานในทุกวัตถุประสงค์ ดังนั้นการที่บุคลากรมีความสามารถใช้งาน 2 โปรแกรมนี้ จะช่วยให้มีทักษะการออกแบบมีความสวยงาม ตรงประเด็น ดึงดูดลูกค้า สร้างความสนใจ สามารถสร้าง Visibility ได้อย่างดี โดยผลงานสามารถใช้เผยแพร่ได้ทั้งระบบ Offline และ Online โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ Social Media ที่เป็นหลักในการรับข่าวสารและข้อมูลที่สนใจของผู้คนในปัจจุบัน   และเพื่อให้การสื่อสารผ่านสื่อได้มีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน ประเมินผล รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่า และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย ช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงใน Microsoft Excel เช่น PowerQuery, PivotTable และ PivotChartหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Excel กำหนดการ กำหนดการวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม Online ผ่าน Webex Meetingsหัวข้อเนื้อหาการเรียนการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ Case Studyการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน การจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การแปลงข้อมูลด้วย Power Queryการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel Table,…

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32 (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน แบบประเมิน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 พร้อมกับการมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งมีปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่พลิกผัน (Disruptive Innovation) โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือระบบฝั่งตัว (Embedded System) ที่มีโปรโตคอลสำหรับรับ/ส่งข้อมูล สามารถสื่อสารกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบ Dashboard ดูค่าการวัดและควบคุมอุปกรณ์ บนโทรศัพท์มือถือ (smartphone) หรือผ่าน IoT platform ต่าง ๆ เช่น NETPIE, Things board, Firebase และยังสามารถตั้งเงื่อนไขสำหรับแจ้งเตือนโดยใช้ Line หรือ Facebook ก็ได้…

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production” รุ่นที่ 2 (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน วิธีชำระเงิน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลปัจจุบัน การสื่อสารด้วยสื่อวิดีโอ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างครบถ้วน ทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ที่สำคัญสามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้กระบวนการผลิตมีความคล่องตัวและสร้างผลงานได้อย่างไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ Smart Phone เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถผลิต Video Content ที่สามารถตอบสนองต่องานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าการประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม การแนะนำสินค้า บริการใหม่ๆ รวมถึงการ ให้ความรู้ด้วยคลิปสั้นๆ  ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะทำงานในสาขาใด  การมีความรู้ด้านการตัดต่อวีดีโอง่ายๆ ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือจึงเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ทำให้งานมี ความก้าวหน้า  และปัจจุบัน Application สำหรับตัดต่อสามารถงานง่าย สะดวก รวมทั้งมีเทคนิคพิเศษหลากหลาย  การผลิตสื่อวิดีโอให้น่าสนใจ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production”…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรมหลักสูตร Cybersecurity พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่และการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการ ในการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบเจาะระบบได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี         การอบรมถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 โมดูลย่อย โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ในรูปแบบการเรียนในห้องเรียนเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยในโมดูลแรกจะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ในโมดูลที่สองและสามจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของระบบ การตรวจหาและวิเคราะห์ช่องโหว่และจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ในโมดูลที่สี่ถึงแปดจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการ วีธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบเจาะระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเวปแอปพลิเคชั่น ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบเครื่องแม่ข่าย และในโมดูลสุดท้ายจะเป็นการเรียนรู้การทำให้ระบบมีความแข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐาน…

โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลการบรรยายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำแอปพลิเคชันของ Google Earth Engine เพื่อใช้แสดงภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (KNP) จากภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยได้ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 –18.00 น. โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวัตถุประสงค์1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS)2.…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน แบบประเมิน รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลในปัจจุบันการทำวิจัยได้นำโปรแกรม SPSS มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น เพราะ SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่างๆ การใช้โปรแกรมไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว  กำหนดการ กำหนดการวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.อบรม Online ผ่านโปรแกรม Webex Meetingsวันที่ 15 ธันวาคม 2564เวลาเนื้อหา09.00 – 12.00 น.SPSS คืออะไร แล้วทำอะไรได้บ้าง?ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม SPSS ใช้ฟรี 30 วันManually Input ข้อมูลลงโปรแกรม SPSSทำความเข้าใจ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” (Online) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่า และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย ช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงใน Microsoft Excel เช่น PowerQuery, PivotTable และ PivotChart หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Excel กำหนดการ กำหนดการ วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม Online ผ่าน Webex Meetings หัวข้อเนื้อหาการเรียน การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ Case Study การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน…

โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” (Online) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลการบรรยายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำแอปพลิเคชันของ Google Earth Engine เพื่อใช้แสดงภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (KYNP) จากภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยได้ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวัตถุประสงค์1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS)2. เพื่อแนะนำการใช้งาน…