โครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender (Online)

ICT, Mahidol University Faculty of Information and Communication Technology

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน วิธีชำระเงิน ประเมินผล รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล ในยุคดิจิทอลนั้น การทำงานร่วมกับข้อมูลสามมิตินับเป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มพูนศักยภาพด้านการผลิตสื่อผสม (multimedia) ที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ทว่าในการจะสร้างสรรค์ต่อยอดในระยะยาว จากงานพื้นฐานไปจนถึงการสร้างอาชีพหรือทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงเสียก่อน ทางคณะผู้ให้การอบรมเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดการอบรมแบบต่อเนื่องขึ้น โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานให้ผู้เข้าเรียนได้มีความเข้าใจและมีความสนุกในการสร้างสรรค์ผลงาน มองเห็นความเป็นไปได้ในการนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อตนเอง องค์กร หรือสังคมได้ กำหนดการ โครงการ Professional หัวข้อ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender วันที่ 24 – 25 มิถุนายน  2564 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. Online ผ่าน Webex Meetings Day – 1…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดองค์ประกอบและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทันสมัยและสวย ด้วย Adobe InDesign รุ่นที่ 1” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน ประเมินผล รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลปัจจุบันโปรแกรม Adobe inDesign CC เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการออกแบบเอกสาร หรือ การจัดเลย์เอาต์เอกสาร สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีเครื่องมือที่ใช้งานและเข้าใจง่าย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ทางคณะฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การจัดองค์ประกอบและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้ทันสมัยและสวย ด้วย Adobe InDesign รุ่นที่ 1” (Online)ระยะเวลา 2 วัน โดยมีการปฏิบัติ 4 Workshops ซึ่งการอบรมจะเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้น เช่น การปูพื้นฐานสู่การเป็น Graphic Designer, สีสันการสื่อความหมายในอารมณ์, การใช้งานโปรแกรม, เทคนิคการทำงานกับภาพประกอบแบบต่าง ๆ, การ Export ไฟล์งานในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการสอดแทรกเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร นักเรียน…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 5 (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน วิธีการชำระเงิน แบบประเมิน รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล โปรแกรม Adobe Photoshop และ Illustrator CC  เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เพื่อการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย ตอบสนองการใช้งานในทุกวัตถุประสงค์ ดังนั้นการที่บุคลากรมีความสามารถใช้งาน 2 โปรแกรมนี้ จะช่วยให้มีทักษะการออกแบบมีความสวยงาม ตรงประเด็น ดึงดูดลูกค้า สร้างความสนใจ สามารถสร้าง Visibility ได้อย่างดี โดยผลงานสามารถใช้เผยแพร่ได้ทั้งระบบ Offline และ Online โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ Social Media ที่เป็นหลักในการรับข่าวสารและข้อมูลที่สนใจของผู้คนในปัจจุบัน   และเพื่อให้การสื่อสารผ่านสื่อได้มีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน ประเมินผล รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่า และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย ช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงใน Microsoft Excel เช่น PowerQuery, PivotTable และ PivotChartหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Excel กำหนดการ กำหนดการวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม Online ผ่าน Webex Meetingsหัวข้อเนื้อหาการเรียนการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ Case Studyการเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เช่น การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน การจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การแปลงข้อมูลด้วย Power Queryการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel Table,…

EnglishThailand