Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select “Accept”.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (Software Development for Digital Government Services) (DGA308)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รูปแบบการเรียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการบริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยงได้ ร่วมถึงความสารมารถในการระบุองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล และการสร้างพิมพ์เขียวบริการสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการได้ กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (24 ชั่วโมง)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมวัน / เวลาหัวข้อบรรยาย / Workshopวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565Software…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) (DGA104) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รูปแบบการเรียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565เวลาหัวข้อเนื้อหา9.00 – 12.00 น.ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ…