Ongoing

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรมหลักสูตร Cybersecurity พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่และการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการ ในการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบเจาะระบบได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี         การอบรมถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 โมดูลย่อย โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ในรูปแบบการเรียนในห้องเรียนเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยในโมดูลแรกจะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ในโมดูลที่สองและสามจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของระบบ การตรวจหาและวิเคราะห์ช่องโหว่และจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ในโมดูลที่สี่ถึงแปดจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการ วีธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบเจาะระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเวปแอปพลิเคชั่น ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบเครื่องแม่ข่าย และในโมดูลสุดท้ายจะเป็นการเรียนรู้การทำให้ระบบมีความแข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐาน…

EnglishThailand