Our website uses cookies to provide you with a better online experience. Please select “Accept”.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (Software Development for Digital Government Services) (DGA308)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รูปแบบการเรียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการบริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยงได้ ร่วมถึงความสารมารถในการระบุองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล และการสร้างพิมพ์เขียวบริการสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการได้ กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (24 ชั่วโมง)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมวัน / เวลาหัวข้อบรรยาย / Workshopวันที่ 28 มิถุนายน 2565Software…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Techniques) (DGA306)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รูปแบบการเรียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ได้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การรวบรวมและสกัดข้อมูล การสำรวจและจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูล การพัฒนาข้อมูลภาพนิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ ตีความและแปลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ การนำไปใช้ประโยชน์ การจัดทำโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 4 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. (36 ชั่วโมง)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเวลาหัวข้อเนื้อหาวันที่ 4 กรกฎาคม 25659.00 – 12.00…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที กำหนดการ กำหนดการวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เวลาหัวข้อเนื้อหา9.00 – 12.00 น.การตระหนักรู้รูปแบบภัยคุมคามไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)โดย รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกันมัลแวร์ชนิดต่างๆรู้จักภัยการโจมตีแบบ Social Engineering เช่น การทำ Phishing, Vishingการตั้งรหัสผ่าน password อย่างปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Security)13.00 – 16.00 น.เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดย ดร. ทรงพล ตีระกนกพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย (CIA, AAA)แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบZero Trust วันที่ 12 กรกฎาคม…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist) (DGA309)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รูปแบบการเรียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้เน้นให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นปัญหาในการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของ NIST Cybersecurity Framework โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนสำคัญ คือ Identity, Protect, Detect, Response และ Recovery สำหรับช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเข้าใจในกระบวนการในการวางแผนรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าใจในกระบวนการจะทำให้เกิดการวางแผนที่ดีและยั่งยืนในการรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้นำความรู้และทักษะจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางด้านดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. (30 ชั่วโมง)ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…