ปรัชญา ความสําคัญของหลักสูตร

หลักสูตรจัดการการศึกษาแบบ Outcome-Based Education (OBE) 

ซึ่งมีผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์กลาง (learning-centered education) เน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติเข้าด้วยกัน (Constructivism) เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลจากสถานการณ์จริงได้ โดยนําองค์ความรู้และทักษะไปประยุกต์กับการแก้ปัญหาได้จริงอย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณพร้อมกับสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science in Digital Science and Technology

 

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:Bachelor of Science in Digital Science and Technology
ชื่อย่อ:B.Sc. (Digital Science and Technology)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

 

รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 4 ปี (หลักสูตรไทย) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยเอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรภาษาไทยที่เน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลจากสถานการณ์จริงได้ อีกทั้งยังเน้นการฝึกปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลงมือทำงานจริงกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลชั้นนำด้านของประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้เริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปี 2 และปี 3 ในภาคการศึกษาที่ 3 แบบ short term (2 เดือน) และสหกิจศึกษา ชั้นปี 4 เทอม 1 (4 เดือน) รวมทั้ง มีการทำ Senior Project ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา

 • สาขาวิชาที่เน้นในการเรียนการสอน
  1) อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things)
  2) วิทยาการข้อมูล (Data Science)
  3) ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security)
  4) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • บริษัทคู่ความร่วมมือ อาทิ
  1) กลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี และกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล
  2) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
  3) บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • คณาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสอน
  คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทคู่ความร่วมมือ
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2. โปรแกรมเมอร์
  3. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  5. นักวิทยาการข้อมูล (Data Science)
  6. นักพัฒนาระบบด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things)
  7. นักพัฒนาระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity)

ปรัชญา ความสำคัญ ผลลัพธ์การเรียนรู้

หลักสูตรจัดการการศึกษาแบบ Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งมีผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์กลาง (learning-centered education) เน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติเข้าด้วยกัน (Constructivism) เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลจากสถานการณ์จริงได้ โดยนําองค์ความรู้และทักษะไปประยุกต์กับการแก้ปัญหาได้จริงอย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณพร้อมกับ
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างดี มีพื้นฐาน ความรู้และการปฏิบัติที่ประยุกต์กับการทำงานจริงได้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง ด้านวิทยาการข้อมูล และด้านความมั่นคงปลอดภัย สำหรับประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลได้
 3. เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเคารพต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลได้
 4. สามารถสื่อสารในหัวข้อของความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับกลุ่มคนหลากหลายได้
 5. รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ (Program Learning Outcomes) ดังนี้

 • PLO1: แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ (Solve problems related to digital technology appropriately and ethically by using knowledge and professional skills in digital science and technology)
 • PLO2: แสดงการสื่อสารในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ (Demonstrate effective communication in topics related to digital technology in a professional way)
 • PLO3: แสดงความสามารถในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการค้นคว้าหาความรู้ใหม่และปรับปรุงทักษะวิชาชีพของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Demonstrate the abilities of life-long learners that consistently gain new knowledge and improve oneself’s professional skills to always be up-to-date.)
 • PLO4: พัฒนาระบบดิจิทัลที่พร้อมใช้งานจริงในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ (Develop a digitalized system for practical use in digital industry with professional responsibility)
 • PLO5: แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนตัว ต่อสังคม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Recognize the individual, social, and ethical responsibilities of working in digital technology)
 • PLO6: แสดงความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (Demonstrate abilities to work as a team to achieve a designated goal)

โครงสร้างหลักสูตร

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคต้น หรือภาคการศึกษาที่ 1 ภาคปลาย หรือภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน (มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร)

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ตามวันและเวลาราชการ ดังนี้

ภาคต้น :    เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม

ภาคปลาย : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม

*สำหรับรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ หรือมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจมีการจัดช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 หน่วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
รายวิชาภาษาไทย3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชากีฬาและสันทนาการ2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาจริยธรรม2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับภาคปฏิบัติ18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง กลุ่มวิทยาการข้อมูล กลุ่มความมั่นคงปลอดภัย และกลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาใดก็ได้รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา จำนวน 18 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มวิชาอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด331ระบบสมองกลฝังตัวและไซเบอร์กายภาพ3 (2 – 2 – 5)
ITDS331Embedded and Cyber-Physical Systems 
ทสวด332เทคโนโลยีการสื่อสารของอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง3 (2 – 2 – 5)
ITDS332Internet of Things Communication Technology 
ทสวด333การพัฒนาแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง3 (2 – 2 – 5)
ITDS333IoT Platform Development 
ทสวด334การวิเคราะห์และการแสดงผลภาพข้อมูลอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง3 (2 – 2 – 5)
ITDS334Internet of Things Data Analytics and Visualization 
ทสวด335ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง3 (2 – 2 – 5)
ITDS335Internet of Things Security and Privacy 
ทสวด336อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งเชิงปฏิบัติ3 (0 – 6 – 3)
ITDS336Practical Internet of Things 
(2) กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด341วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน3 (2 – 2 – 5)
ITDS341Fundamentals of Data Science 
ทสวด342คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล3 (3 – 0 – 6)
ITDS342Advanced Mathematics and Statistics for Data Science 
ทสวด343วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ3 (2 – 2 – 5)
ITDS343Business Data Analytics 
ทสวด344วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล3 (2 – 2 – 5)
ITDS344Data Engineering and Infrastructure 
ทสวด345ระบบธุรกิจอัจฉริยะ3 (2 – 2 – 5)
ITDS345Business Intelligence 
ทสวด346วิทยาการข้อมูลเชิงปฏิบัติ3 (0 – 6 – 3)
ITDS346Practical Data Science 
(3) กลุ่มวิชาความมั่นคงปลอดภัย
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด351ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง3 (2 – 2 – 5)
ITDS351Advanced Cybersecurity 
ทสวด352การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย3 (2 – 2 – 5)
ITDS352Secure Software Development 
ทสวด353นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลพื้นฐาน3 (2 – 2 – 5)
ITDS353Fundamentals of Digital Forensics 
ทสวด354การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ3 (3 – 0 – 6)
ITDS354Cyber risk management and operation 
ทสวด355การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (2 – 2 – 5)
ITDS355IT Auditing 
ทสวด356ความมั่นคงปลอดภัยเชิงปฏิบัติ3 (0 – 6 – 3)
ITDS356Practical Cybersecurity 
(4) กลุ่มสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด361การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์3 (2 – 2 – 5)
ITDS361Software Design and Development 
ทสวด362การทดสอบและการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์3 (2 – 2 – 5)
ITDS362Software Quality Assurance and Testing 
ทสวด363ข้อกำหนดและการวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์3 (2 – 2 – 5)
ITDS363Software Requirement Analysis and Specification 
ทสวด364การจัดการโครงงานด้านซอฟต์แวร์3 (3 – 0 – 6)
ITDS364Software Project Management 
ทสวด365การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องตัว3 (3 – 0 – 6)
ITDS365Agile Software Development 
ทสวด366วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ3 (0 – 6 – 3)
ITDS366Practical Software Engineering 

ค่าเล่าเรียน และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

1) เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชา และผ่านเกณฑ์ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร

2) ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

3) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

4) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

5) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และฉบับเพิ่มเติมที่ 1-10 ของมหาวิทยาลัย รวมถึงในกรณีที่มีการเรียน
  ในภาคฤดูร้อน และ/หรือการโอนหน่วยกิตของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ได้ศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือกันไว้แล้ว
 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบและได้เกรดในเกณฑ์ผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตร

2) ผ่านเกณฑ์ของรายวิชาที่บังคับและกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด

3) ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) และ 2) ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

กำหนดการรับสมัคร

ลำดับกิจกรรมวันที่
1รับสมัคร (เว็บไซต์ของทปอ.)พฤ. 25 มี.ค. – พ. 21 เม.ย. 64
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ. 3 พ.ค. 64
5สอบสัมภาษณ์พ. 5 พ.ค. 64 (เช้า)
6ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ. 10 พ.ค. 64
7ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของทปอ.จ. 10 – อ. 11 พ.ค. 64
8ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส. 15 พ.ค. 64
9ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พ. 19 พ.ค. 64
10เปิดภาคการศึกษา9 ส.ค. 64
ลำดับกิจกรรมวันที่
1รับสมัคร (student.mytcas.com)ศ. 7 – ส. 15 พ.ค. 64
2ประกาศผลครั้งที่ 1พ. 26 พ.ค. 64
3ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1พ. 26 – พฤ. 27 พ.ค. 64
(ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)
4ประกาศผลครั้งที่ 2อ. 1 มิ.ย. 64
(ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้)
5สอบสัมภาษณ์ศ. 4 มิ.ย. 64
6ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ศ. 18 มิ.ย. 64
7เปิดภาคการศึกษา9 ส.ค. 64
ลำดับกิจกรรมวันที่
1รับสมัครพฤ.3 –  จ.7 มิ.ย. 64
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ศ.11 มิ.ย. 64
3สอบสัมภาษณ์จ.14 มิ.ย. 64 (เช้า)
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอ.15 มิ.ย. 64 
5ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ศ. 18 มิ.ย. 64 
6เปิดภาคการศึกษาจ. 9 ส.ค. 64
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร อ. 1 – อา. 13 มิ.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พ. 16 มิ.ย. 64
3 สอบข้อเขียน ศ. 18 มิ.ย. 64
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 25 มิ.ย. 64
5 สอบสัมภาษณ์ อ. 29 มิ.ย. 64
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 30 มิ.ย. 64
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 2 ก.ค. 64
8 เปิดภาคการศึกษา จ. 9 ส.ค. 64

รายละเอียดการรับสมัคร

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)
เปิดรับสมัคร : 25 มี.ค. – 21 เม.ย. 2564
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์ – คอมพิวเตอร์, คณิต – คอมพิวเตอร์ หรือ

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ

1.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1) ดังนี้

3.1 วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

3.2 คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

3.3 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า จะต้องมีผลสอบคะแนน 9 วิชาสามัญ ใน 5 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 1 และอังกฤษ โดยมีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ วิชาคณิต1 ≥ 20 % และ วิชาอังกฤษ ≥ 20 %
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต้องยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com

ช่วงเวลาการรับสมัคร : วันที่ 7-15 พ.ค. 2564

ประกาศผลครั้งที่ 1 : วันที่ 26 พ.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1: วันที่ 26 – 27 พ.ค. 2564 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)

ประกาศผลครั้งที่ 2 : วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้

Admission รอบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์ – คอมพิวเตอร์, คณิต – คอมพิวเตอร์ หรือ

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1) ดังนี้

3.1 วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

3.2 คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

3.3 ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า จะต้องมีผลสอบคะแนน 9 วิชาสามัญ ใน 5 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 1 และอังกฤษ

โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำ 2 วิชา ดังนี้

   • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ: 20 คะแนน
   • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ 1: 20 คะแนน

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต้องยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

Admission รอบ 2 (สำหรับผู้ที่ขอประมวลผลรอบ 2)

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทย์ – คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์ – คอมพิวเตอร์, คณิต – คอมพิวเตอร์ หรือ

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า จะต้องยื่นคะแนน ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยองค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

   • GPAX 20%
   • O-NET 30%
   • GAT 10%
   • PAT 1 20%
   • PAT 2 20%
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่ต้องยื่นคะแนน GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) แต่ต้องยื่นผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT
ช่วงเวลาการรับสมัคร :
 3 – 7 มิ.ย. 2564

** ผู้สมัคร ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ และต้องไม่เป็นผู้ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง (ในรอบ TCAS 1 – TCAS 3) **

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 2. มีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ) หรือ O-NET หรือ GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)

*หมายเหตุ – ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต้องยื่นคะแนนในข้อ 3

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

ประกาศ

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT
ช่วงเวลาการรับสมัคร : 1 – 13 มิ.ย. 2564

** ผู้สมัคร ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ และต้องไม่เป็นผู้ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง (ในรอบ TCAS 1 – TCAS 3) **


คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า ในทุกแผนการเรียน หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
 1. ไม่กำหนดผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

การสอบ

สอบข้อเขียนของคณะ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
EnglishThailand