อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CompTIA Sec+

  /  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CompTIA Sec+
Loading Events

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CompTIA Sec+

หัวข้อการอบรม

General Security Concepts

 1. Compare and contrast various types of security controls
 2. Fundamental security concepts such as CIA, AAA, Zero Trust
 3. The importance of change management processes and the impact to security
 4. The importance of using appropriate cryptographic solutions such as Encryption, PKI, TPM, HSM

Threats, Vulnerabilities, & Mitigations

 1. Compare and contrast common threat actors and motivations
 2. Common threat vectors and attack surfaces
 3. Various types of vulnerabilities such as web-based and zero-day
 4. Given a scenario, analyze indicators of malicious activity such as malware attacks, physical attacks, network attacks, and application attacks
 5. The purpose of mitigation techniques used to secure the enterprise including segmentation, access control, and hardening techniques

Security Architecture 

 1. Compare and contrast security implications of different architecture models
 2. Given a scenario, apply security principles to secure enterprise infrastructure such as IDS, IPS, UTM, WAF and SASE
 3. Compare and contrast concepts and strategies to protect data including data types, data classifications, and methods to secure data
 4. The importance of resilience and recovery in security architecture including site considerations, testing, and backups

Security Operations

 1. Given a scenario, apply common security techniques to computing resources such as secure baselines, hardening targets, MDM, COPE, BYOD, CYOD, and wireless security settings
 2. The security implications of proper hardware, software, and data asset management
 3. Various activities associated with vulnerability management including OSINT, CVE, CVSS
 4. Security alerting and monitoring concepts and tools such as SIEM, DLP, and SCAP
 5. Given a scenario, modify enterprise capabilities to enhance security including firewall, IDS/IPS, web filter, XDR, NAC, and email security
 6. Given a scenario, implement and maintain identity and access management
 7. The importance of automation and orchestration related to secure operations
 8. Appropriate incident response activities
 9. Given a scenario, use data sources to support an investigation including log data and data sources

Security Program Management and Oversight

 1. Elements of effective security governance such as policies, standards, AUP, SDLC
 2. Elements of the risk management process such as risk assessment and analysis
 3. The processes associated with third-party risk assessment and management
 4. Elements of effective security compliance such as compliance reporting and privacy
 5. Types and purposes of audits and assessments such as attestation, internal, external, and penetration testing
 6. Given a scenario, implement security awareness practices

รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ

ผศ. ดร. ทรงพล ตีระกนก

ผศ. ดร. ดลวรา คุณะดิลก

ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์

ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์

 

ประวัติวิทยากร

รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ

 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
 • Certificates:
  • ISC2 CISSP, CC
  • EC-Council CEH
  • CompTIA Security+, CySA+
  • Cisco CyberOps Associate
  • Cisco CCNA instructor
  • Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)
  • ISO 27001:2013 Internal Audit

ผศ. ดร. ทรงพล ตีระกนก

 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ปรึกษาด้าน IT security
  • 2566 – 2567 ทีมที่ปรึกษาโครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 • Certificates:
  • CompTIA Security+, CySA+, Pentest+
  • CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+), Project+
  • SBT Blue Team Level 1 (BTL1)
  • Cisco CyberOps (CBROPS) Associate
  • Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)

ผศ. ดร. ดลวรา คุณะดิลก

 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate:
  • CompTIA Security+

ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางไซเบอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้าน IT security
  • โครงการ E-passport เฟส 3 กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (2566-2567)
  • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (2561, 2562)
  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (2562)
 • Certificates:
  • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
  • ISO 27001:2022 (Lead Auditor)
  • CompTIA Security+, CTT+
  • ITIL4-Foundation
  • C-DPO (Certified Data Protection Officer)
  • CCNA1-4 Instructor
  • CCNA Security Instructor

ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์

  • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ที่ปรึกษาด้าน IT security
   • 2567 – 2568 คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งาน Document Wallet และ Verifiable Credentials ให้กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • 2563 – 2564, 2566 – 2567 ทีมที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ โครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
   • 2564 – 2565 ทีมที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ตรวจประเมินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • Certificates:
   • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
   • Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)
   • CompTIA Security+
   • AWS Certified Solutions Architect – Associate
   • AWS Certified Cloud Practitioner
   • Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)
   • QCI and IRCA Certified ISO 27001:2022 Lead Auditor
   • BSI Certified ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor Practitioner
   • Certified Data Protection Officer (C-DPO)

การชำระค่าลงทะเบียน

 • อบรม+สอบ Certificate ค่าลงทะเบียน 26,499 บาท
 • อบรมอย่างเดียว (ไม่รวมสอบ Certificate ค่าลงทะเบียน 11,999 บาท

โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: July 30 @ 9:00 am - August 1 @ 4:00 pm
Time: 9:00 am - 4:00 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND