หลักสูตร IoT : The series “การพัฒนาและออกแบบ IoT Solution ด้วย ESP32 และ Thingsboard IoT Platform”

  /  หลักสูตร IoT : The series “การพัฒนาและออกแบบ IoT Solution ด้วย ESP32 และ Thingsboard IoT Platform”
Loading Events

หลักสูตร IoT : The series “การพัฒนาและออกแบบ IoT Solution ด้วย ESP32 และ Thingsboard IoT Platform”

กำหนดการอบรม : วันอังคารที่ 14 และ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 – 16.30 น. (รวม 12 ชั่วโมง)
สถานที่อบรม : ห้อง MAI#2 ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

หัวข้อการอบรม:

 • Day 1 : การพัฒนา IoT ด้วย ESP32
 • Day 2 : การใช้ Thingsboard หรือ Data Virtualization by Thingsboard

เนื้อหาการอบรม

 • โครงสร้างพื้นฐานของ IoT
 • ESP32 คืออะไร
 • การเชื่อมต่อ ESP32 กับเซนเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆ
 • การโปรแกรม ESP32
 • การประยุกต์ใช้งาน
 • Thingsboard คืออะไร
 • การเชื่อมต่อและลงทะเบียนอุปกรณ์
 • การสร้างและการจัดการกับแพลตฟอร์ม
 • การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์

การชำระค่าลงทะเบียน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: May 14 @ 9:30 am - May 21 @ 4:30 pm
Time: 9:30 am - 4:30 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND