โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)”

December 12, 2019 to December 13, 2019 09.00 A.M. - 04.00 P.M.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ทักษะการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิก เป็นทักษะที่หลายหน่วยงาน มีความต้องการ จำเป็นที่จะพัฒนาบุคลากรของตน ให้ได้เรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพด้านการออกแบบ และสร้างงานกราฟฟิกในปัจจุบัน คือ โปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็น Version CC
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC : ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนการออกแบบและผลิตสื่อและผลงานต่างๆ สำหรับใช้งานในองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ โดย ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการตกแต่ง และออกแบบและผลิตสื่อต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของคณะด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
5. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับผู้เข้ารับการอบรมต่อไปในอนาคต

กำหนดการ

กำหนดการ วัน – เวลา เนื้อหา
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
(9.00 – 16.00 น.)
ช่วงเช้า

Workshop 1 Photo Manipulation

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใช้งานเครื่องมือขั้นสูง ของโปรแกรม Photoshop ในการตัดต่อ แต่งภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 • Advance Selection
 • Mood & Tone Design
 • Image Composition
  Double Exposure

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน Photo Manipulation ตามโจทย์ที่กำหนดได้

ช่วงบ่าย

Workshop 2  Minimal Style Design ตามโจทย์ที่กำหนดได้

เรียนรู้ทฤษฎี และ  ลงมือออกแบบผลงานกราฟฟิกแนว Minimalism

 • Gestalt Principles for Design
 • Design Content & Typography
 • Color Design
 • Low Polygon Style

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน Minimal Style Design ตามโจทย์ที่กำหนดได้

วันที่ 13 ธันวาคม 2562
(9.00 – 16.00 น.)
ช่วงเช้า

Workshop 3  Realism + Flat Design

เรียนรู้แนวคิด และฝึกสร้างผลงานด้วยโปรแกรม Illustrator CC วาดการ์ตูน Simple Character

 • Drawing 2D  Character
 • Transformation Tools
 • Tracing Image
 • Design Style Pop Art

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน Realism + Flat Design ตามโจทย์ที่กำหนดได้

ช่วงบ่าย

Workshop 4  3D

 • 3D Design Package Mock Up
  [3D Revolve]
  Create  Realistic 3D object
  [MESH]

เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน 3D  Package Mock Up + Realistic 3D object ตามโจทย์ที่กำหนดได้

วิทยากร

 

คุณดวงหทัย แพงจิกรี
ผู้สอน

 

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 3,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 3,200 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 3,500 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish