อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร AI Introduction for Image Processing

  /  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร AI Introduction for Image Processing
Loading Events

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร AI Introduction for Image Processing

หลักสูตรนี้เรียนแล้วได้อะไรบ้าง :

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Basic Python program for machine learning
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ NN and CNN
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ CNN’s ability for image analysis
 • ประสบการณ์ในเรื่องของ Hand-on experience on image analysis

หัวข้ออบรม:

 • Environment setup
 • Basic Python for AI
 • Basic tools e.g. TensorFlow, OpenCV
 • Introduction to NN/CNN
 • Components of CNN
 • Basic CNN implementation for object classification and object localization
 • CNN optimization
 • Project discussion

ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐาน:

 • Python programing
 • Neural network and/or Convolutional neural network แบบพื้นฐานหรือบางส่วน

** (หากไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน ให้ระบุเพื่อหลักสูตรจะออกแบบเพื่อปูพื้นฐานให้อีกครั้ง) **

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  :

รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ในด้าน AI และ Image Processing ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

การชำระค่าลงทะเบียน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: August 10 @ 9:30 am - August 11 @ 4:30 pm
Time: 9:30 am - 4:30 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND