สัมมนาวิชาการ Applied AI on multidisciplinary topics (Onsite และ Online)

  /  สัมมนาวิชาการ Applied AI on multidisciplinary topics (Onsite และ Online)
Loading Events

สัมมนาวิชาการ Applied AI on multidisciplinary topics (Onsite และ Online)

สัมมนาวิชาการ Applied AI on multidisciplinary topics (Onsite และ Online)
วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโดย MUSC-MUICT

 

เวลา กิจกรรม
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
13.30 – 13.40 น. พิธีเปิด
13.40 – 14.10 บรรยาย หัวข้อ “AI in vehicle routing problems” โดย ผศ. ดร.วสกร แลสันกลาง

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Onsite และ Online

14.10 – 14.40 น. บรรยาย หัวข้อ “Applied AI on Image and Video Data” โดย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Onsite และ Online

14.40 – 15.00 น. กิจกรรม Networking (พบปะ พูดคุย สร้างพันธมิตรทางด้านงานวิจัย)

Onsite เท่านั้น

ผศ. ดร. วสกร แลสันกลาง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Event Details

Date: July 17 @ 1:30 pm - 3:00 pm
Time: 1:30 pm - 3:00 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND