สัมมนาวิชาการ Café SERU#12: On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems

  /  สัมมนาวิชาการ Café SERU#12: On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems
Loading Events

สัมมนาวิชาการ Café SERU#12: On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems

เนื้อหาการบรรยาย

  • Importance of privacy in software engineering
  • Common privacy threats in software applications
  • Approach to identify privacy-related vulnerabilities in software systems

สิ่งที่ท่านจะได้จากการเข้าร่วมสัมมนา

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง privacy in software engineering
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจับที่เกี่ยวข้องกับ privacy vulnerabilities

อาจารย์ ภัทรพร แสงอรุณศิลป์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

Event Details

Date: August 14 @ 1:30 pm - 2:30 pm
Time: 1:30 pm - 2:30 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND