อบรมเชิงปฏิบัติการ “Certified in Cybersecurity (CC) รุ่น 2”

  /  อบรมเชิงปฏิบัติการ “Certified in Cybersecurity (CC) รุ่น 2”
Loading Events

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Certified in Cybersecurity (CC) รุ่น 2”

หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Certified in Cybersecurity (CC) Exam ซึ่งเป็น Certification Exam ที่ออกโดยหน่วยงาน ISC2 ที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก โดย Certified in Cybersecurity (CC) Exam เป็น Entry-level Certification เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา และไม่มีพื้นฐานด้าน Cybersecurity มาก่อน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้ ?

 • เข้าใจ Concept พื้นฐานที่สำคัญในด้าน Cybersecurity
 • สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
 • เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ Security Controls
 • เข้าใจถึงกระบวนการและความสำคัญของการรักษา Business Continuity และกระบวนการรับมือกับภัยคุกคาม
 • เข้าใจการทำงานเบื้องต้นของเทคโนโลยีการเข้ารหัส (Encryption) และ Hash Functions

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

 • องค์กรที่ต้องการพัฒนากำลังคนด้าน Cybersecurity ผ่านการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
 • นักศึกษาและผู้ที่สนใจ อยากมีทักษะหรืออยากเริ่มต้นงานในด้าน Cybersecurity
 • ผู้ที่สนใจด้าน Cybersecurity
 • Security Principles
 • Business Continuity (BC), Disaster Recovery (DR) & Incident Response Concepts
 • Access Controls Concepts
 • Network Security & Cryptography
 • Security Operations

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Certified in Cybersecurity (CC) รุ่น 2”
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น.

เวลา หัวข้อ
08.30 – 09.00 เปิดห้อง Webex และลงทะเบียน
09.00 – 10.30 Security Principles
10.30 – 12.00 Business Continuity (BC), Disaster Recovery (DR) & Incident Response Concepts
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 15.00 Access Controls Concepts
15.00 – 17.00 Network Security & Cryptography

**เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ผศ. ดร. ทรงพล ตีระกนก
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียนจำนวน 990 บาท
การชำระค่าลงทะเบียน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา
หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: April 27 @ 9:00 am - 5:00 pm
Time: 9:00 am - 5:00 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND