อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Docker and Kubernetes Essentials” รุ่นที่ 2

  /  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Docker and Kubernetes Essentials” รุ่นที่ 2
Loading Events

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Docker and Kubernetes Essentials” รุ่นที่ 2

Container เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยม โดยหลาย ๆ องค์กรนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับสภาพแวดล้อมของ Service และ Server ที่ให้บริการกับผู้ใช้ โดย Container ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น รองรับการทำงานแบบ High Availability และ Scalability เพื่อให้การให้บริการมีความเสถียร ทำให้ลดภาระงานของผู้ดูแลระบบและยังมีบทบาทอย่างมากในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำ DevSecOps อีกด้วย

คณะ ICT ม. มหิดล จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Container ขั้นพื้นฐานขึ้น ในหลักสูตร “Docker & Kubernetes Essentials” เป็นเวลา 2 วัน ๆ ละ 6 ชม. โดยในหลักสูตร จะประกอบไปด้วยเนื้อหาด้านทฤษฎีให้เข้าใจถึงหลักการ แนวคิดที่สำคัญของเทคโนโลยี Container และเนื้อหาด้านการฝึกปฏิบัติให้ลองการใช้งานจริง โดยในวันแรกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Container และ Docker และวันที่สองจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Kubernetes โดยทั้งสองตัวเป็นซอร์ฟแวร์ที่เป็นที่นิยมที่สุดในการทำ Containers และ Container Orchestrator

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ดูแลหรือบริหารระบบ (System Administrator) หรือวิศวกรระบบ (System Engineer) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคำสั่งบนระบบปฏิบัติการ Linux

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Docker and Kubernetes Essentials” รุ่นที่ 2

22 – 23 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Day 1: Docker

 • Introduction to container technology
 • Docker concept and components
 • Docker commands
 • Docker image and Dockerfile
 • Docker storage and networking
 • Docker compose

 

Day 2: Kubernetes

 • Kubernetes architecture
 • Pods and namespaces
 • Kubernetes deployment and services
 • Kubernetes scheduling
 • Volumes
 • ConfigMap, Secret, RBAC, Network Policy


ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การชำระค่าลงทะเบียน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: August 22 @ 9:00 am - August 23 @ 4:00 pm
Time: 9:00 am - 4:00 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND