การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel (Data Analysis and Dashboard with Excel)

  /  การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel (Data Analysis and Dashboard with Excel)
Loading Events

การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel (Data Analysis and Dashboard with Excel)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ในยุคดิจิทัลนั้น การทำงานร่วมกับข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของตาราง Spreadsheet เป็นการทำงานที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่า และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย ช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้เพียงโปรแกรม Microsoft Excel ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น Excel Function, PowerQuery, PivotTable, PivotChart นำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อตนเอง องค์กร หรือสังคมได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพี่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการข้อมูลจำนวนมาก และสร้างมูลค่าให้กับข้อมูล
 2. เพี่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 3. เพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบและสร้าง Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  ผู้อำนวยการกอง (Management)

 • ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic)
 • ผู้ทำงานด้านบริการ (Service)
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
 • ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอื่น (Others)
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO)
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO)
 • ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง กรม (CIO Assistant)

ความรู้พื้นฐานสำหรับผู้เข้ารับการอบรมต้องมีก่อนที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตร

 • พื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้รับการอบรมสามารถอธิบายเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดเบื้องต้นเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย โดยวัดผลจากผลคะแนนของผู้รับการอบรมในแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ซึ่งต้องได้คะแนนสูงขึ้นในแบบทดสอบหลังการอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80)
 2. ผู้รับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้สำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอ โดยวัดผลจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และการทำโครงงานตามรายละเอียดที่กำหนด โดยผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลที่ทางผู้สอนจัดเตรียมไว้ หรือสามารถเตรียมข้อมูลของตนเองในการทำโครงงานก็ได้

ผู้รับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย ช่วยให้ผู้ใช้งานแดชบอร์ดสามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกได้ โดยวัดผลจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และการทำโครงงานตามรายละเอียดที่กำหนด โดยผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลที่ทางผู้สอนจัดเตรียมไว้ หรือสามารถเตรียมข้อมูลของตนเองในการทำโครงงานก็ได้

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 105 ชั้น 1 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

วันที่ 1 หัวข้อ รายละเอียด (หัวข้อย่อย)
09:00 – 09:30 Introduction
 • อธิบายรายละเอียดของหลักสูตร
 • ทำความรู้จักผู้เข้าร่วมการอบรม + ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 • ทำความรู้จัก Dashboard
 • กระบวนการในการสร้าง Dashboard
09:30 – 10:30 การจัดการข้อมูลให้พร้อมใช้งาน ด้วยเทคนิคต่างๆใน Excel
 • การนำเข้าข้อมูลสู่ไฟล์ Excel จากหลายแหล่งที่มา เช่น CSV file, Excel File, Excel Table เป็นต้น
 • การจัดการข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (Highlight & Removing Duplicate Rows)
 • การเติมข้อมูลที่ขาดหายไป (Filling Missing Data)
 • เปลี่ยนประเภทของข้อมูล (Fixing data format)
 • กำจัดตัวอักษรแปลกๆ และแทนที่คำ (Remove/Replace Word)
 • เติมข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด (Flash Fill)
 • รวม/แยกข้อมูลหลายคอลัมน์ (Merging and splitting columns)
 • การแปลงและเพิ่มข้อมูล (Transforming & Enriching)
 • นำข้อมูลจากอีกแหล่งมาผสม (Reconciling table data)
10:30 – 10:45 พัก 15 นาที
10:45 – 12:00 การจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย Power Query
 • ทำความรู้จักกับ Power Query
 • การแปลง Layout ของข้อมูลให้เหมาะสม (Unpivot)
12:00 – 13:00 พักกลางวัน
13:00 – 14:30 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน Part I
 • Conditional Formatting
 • Excel Table และการจัดการข้อมูล
 • Pivot Table
14:30 – 14:45 พัก 15 นาที
14:45 – 15:15 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน Part II
 • Pivot Chart
 • Slicer
15:15 – 16:00 Mini Workshop: สร้าง Dashboard ตามรูปแบบที่กำหนด
 • สร้าง PivotTable & PivotChart จากข้อมูลให้พร้อม สำหรับการสร้าง Dashboard

 

 

วันที่ 2 หัวข้อ รายละเอียด (หัวข้อย่อย)
09:00 – 09:30 ทบทวนบทเรียนในวันที่ 1
 • การจัดการข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสร้าง Dashboard
09:30 – 10:00 เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ภาพแสดงความจริง
 • การทำภาพให้เข้าใจง่าย
 • หลักการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • หลักการเลือกใช้สีสัน
10:00 – 10:30 เทคนิคการสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel และเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น
 • การออกแบบ Dashboard
 • การสร้าง Dashboard
 • ตัวอย่างการนำ Dashboard ไปใช้ในการตัดสินใจ
 • เปรียบเทียบเครื่องมืออื่นสำหรับสร้าง Dashboard
10:30 – 10:45 พัก 15 นาที
10:45 – 12:00 การรวมข้อมูลจากหลายไฟล์แบบอัตโนมัติด้วย Power Query
 • รวบรวมข้อมูลจากหลาย files/sheets เข้าด้วยกัน (Merge Workbooks & Worksheets)
12:00 – 13:00 พักกลางวัน
13:00 – 14:30 Workshop ฝึกสร้าง Dashboard ด้วยตัวเอง
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง Dashboard ด้วยตนเอง โดยได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถใช้ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ หรือลองใช้ข้อมูลของตนเองในการออกแบบ Dashboard ได้
14:30 – 14:45 พัก 15 นาที
14:45 – 16:00 นำเสนอผลงาน
 • ผู้เข้าร่วมการอบรมนำเสนอผลงาน และมอบรางวัล
 • ผู้เข้าร่วมการอบรมทำแบบทดสอบหลังเรียน
  และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม

ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศิริพร โรจนโกศล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล


นายปราชญ์ ชัยศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

การชำระค่าลงทะเบียน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: July 18 @ 9:30 am - July 19 @ 4:30 pm
Time: 9:30 am - 4:30 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND