หลักสูตร Full Spectrum Data Science: From Python Basics to ChatGPT Deep Learning and Generative AI with LangChain

  /  หลักสูตร Full Spectrum Data Science: From Python Basics to ChatGPT Deep Learning and Generative AI with LangChain
Loading Events

หลักสูตร Full Spectrum Data Science: From Python Basics to ChatGPT Deep Learning and Generative AI with LangChain

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรียนรู้เชิงลึกและวิทยาศาสตร์ข้อมูลสมัยใหม่ โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Python การใช้งาน ChatGPT ในการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และยังรวมเนื้อหาใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับ  Generative AI in Text using LangChain คอร์สเรียนนี้ครอบคลุมหัวข้อที่กว้างและครบถ้วนเหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยากจะ upskill ให้ทันโลกในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ AI

ลักษณะการเรียนการสอน:

เรียน lecture เสาร์ที่ 1, 8 และ 15 มิถุนายน 2567 ผู้เรียนสามารถเลือก time slots การส่งงาน lab exercises หรือเข้าปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดได้ ในช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก ในช่วงเย็นวันธรรมดา ก่อนถึงคาบเรียนครั้งหน้า

ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้:

 • หลักสูตรที่รวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ AI ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม Python ไปจนถึงการใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์ข้อมูล, การเรียนรู้ข้อมูลลึก, และการสร้าง AI สำหรับเนื้อหาด้วย
 • หลักสูตรนี้มี 1-1 Mentor program ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าปรึกษาและส่งงาน Lab Exercises ก่อนคาบเรียนต่อไป
 • รับ certificate 3 ใบในคอร์สเดียว ใส่ port สร้าง profile ไปจุกๆ (ได้ certificate เฉพาะครั้งที่เรียน)
 • เหมาะสำหรับทั้งคนที่ไม่มีพื้นฐาน python programming หรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

เรียนจบคอร์สนี้แล้วไปต่อยอดอะไรได้บ้างสามารถเรียนต่อยอดในคอร์ส “Deploy Machine Learning as a Service” ได้เลย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร: ทุกคนที่สนใจอยากเรียนรู้

ผู้เรียนควรมีพื้นฐานอะไรบ้าง : บุคคลที่เคยเขียนโปรแกรมมาบ้าง หรือ ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

Day1 (1 มิ.ย. 67) : (7 ชม.) 

Python Programming for Absolute Beginner, ChatGPT in the Age of Data Science and Data Analysis in Python

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • หลักภาษาและไวยากรณ์ทั่วของภาษา Python (variables, data types, expressions)
 • การเขียนคำสั่งเกี่ยวกับทางเลือก (condition)
 • การเขียนคำสั่งวนลูป (Loop)
 • โครงสร้างข้อมูลในภาษาโปรแกรม Python (list, Tuple, Dictionary, Set)
 • การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน (Function)
 • Machine Learning Libraries in Python
 • Data Analytics with ChatGPT (free version)
Lab exercises & Consult1: 3-7 มิถุนายน 2567 (เวลา จะแจ้งในภายหลัง)

Day2 (8 มิ.ย. 67) : (7 ชม.): Introduction to Deep Learning Shortcut: Practical Neural Network Labs for Beginner

 • Get to know about Data
 • Introduction to Machine Learning 101 (ML Types)
 • Classification and Regression Models
 • Introduction to Artificial Neural Network (ANN)
 • Wrap Up all Machine Learning and Deep Learning
Lab exercises & Consult1: 10 – 14 มิถุนายน 2567 (เวลา จะแจ้งในภายหลัง)

Day3 (15 มิ.ย. 67) : (6 ชม.) Generative AI in Text using LangChain

 • Large Language Models and Text Generation
 • Using OpenAI Assistant API
 • Using LangChain to Customize LLM Knowledge

ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล

 


ผศ. ดร. ธนพล นรเสฏฐ์

ค่าลงทะเบียนจำนวน 1,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: June 1 @ 9:00 am - June 15 @ 5:00 pm
Time: 9:00 am - 5:00 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND