อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO 27001: 2022

  /  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO 27001: 2022
Loading Events
 • This event has passed.

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐาน ISO 27001: 2022

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการทราบภาพรวมของข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 และมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 27002:2022 ในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและมาตรการควบคุมดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
6-7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 6 มิถุนายน 2567 7 มิถุนายน 2567
9:00-12:00
 • แนะนำมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022
  • ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน
  • ประโยชน์ของมาตรฐาน
 • แนวคิด หลักการ ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022
  • ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022
  • การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022
 • มาตรการควบคุมตาม ISO/IEC 27002:2022
13:00-16:00
 • ฝึกปฏิบัติประเมินความเสี่ยง
 • มาตรการควบคุมตาม ISO/IEC 27002:2022 (ต่อ)
 • ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ Gap Analysis

ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์

ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์

ดร. วุฒิชาติ แสวงผล

ประวัติวิทยากร

ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์:

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางไซเบอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้าน IT security
  • โครงการ E-passport เฟส 3 กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (2566-2567)
  • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (2561, 2562)
  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (2562)
 • Certificates:
  • CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
  • ISO 27001:2022 (Lead Auditor)
  • CompTIA Security+, CTT+
  • ITIL4-Foundation
  • C-DPO (Certified Data Protection Officer)
  • CCNA1-4 Instructor
  • CCNA Security Instructor

ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์:

 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ที่ปรึกษาด้าน IT
  • โครงการ E-passport เฟส 3 กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ (2566-2567)
  • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (2561, 2562)
  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (2562)
  • ที่ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ (2557 – ปัจจุบัน)
 • Certificates:
  • ISO 27001:2022 (Lead Auditor)
  • ITIL4-Foundation
  • ISO/IEC 29110 and ISO/IEC 15504 (33000) Expert for Consult, Auditor and Lecture Training Course
  • Certified Data Protection Officer (C-DPO)
  • Certified Professional for Requirements Engineering, International Requirements Engineering Board (IREB)

ดร. วุฒิชาติ แสวงผล:

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
 • ที่ปรึกษาด้าน IT security
  • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (2565)
 • Certificates:
  • ISO/IEC 27001:2022 (Lead Auditor)

การชำระค่าลงทะเบียน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทาง Email ที่ท่านสมัครมา

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 % **เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

Event Details

Date: June 6 @ 9:00 am - June 7 @ 4:00 pm
Time: 9:00 am - 4:00 pm
Venue: Mahidol University (Salaya)
Address: Faculty of ICT 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170 THAILAND