Creative Media Design Challenge 2023

เกณฑ์การประกวด

สร้างสื่อกราฟิกและวิดีโอคลิป เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยใช้ ICT

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษา ICT ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสื่อกราฟิกและวิดีโอคลิป
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม / ประเพณีไทยโดยใช้ ICT ชิงรางวัล มูลค่ารวม 20,000 บาท

ขยายวันประกาศผล: ประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • ระยะเวลาส่งผลงาน : วันนี้ – 15 มกราคม 2567 ภายในเวลา 23.59 น.
 • ประกาศผล : ขยายวันประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยใช้ ICT เข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงานเพื่อสร้างสื่อกราฟิกที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตามเทศกาลต่างๆ ของไทย ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง จาก 4 หัวข้อ ดังนี้
  • ประเพณีลอยกระทง
  • เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
  • ประเพณีสงกรานต์
  • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
 • ผลงานสื่อกราฟิกต้องมีการสร้าง มาสคอท (ICT Mascot) ของคณะฯ เป็นองค์ประกอบในสื่อด้วย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่นักศึกษาออกแบบเอง ไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ไม่คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งจากผลงานของผู้อื่น หรือไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมาย และผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบคณะกรรมการประกวดขอตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
 • ขอบเขตเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม
 • ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้โปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ โดยไม่อนุญาตให้ใช้ AI Generated ในการจัดทำ และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเตรียมหลักฐานการทำงานผลงานไว้ ในกรณีคณะกรรมการขอดูหลักฐานเพิ่มเติม
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะ ICT โดยคณะฯ สามารถนำผลงานไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของคณะฯ
 1. หมวดภาพกราฟิก :
  • ส่งไฟล์ในรูปแบบ
   (1) RAW format (เช่น .psd, .ai, หรือ format อื่นๆ ตามโปรแกรมที่ใช้) และ
   (2) ให้ส่งไฟล์ที่ export ภาพออกมาเป็น .jpg หรือ .png ขนาด 2080×2080 px และมี resolution 200 dpi
  • ระบุคำบรรยายผลงาน ไม่เกิน 100 คำ
  • ระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี หลักสูตร อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งเข้าประกวด
  • upload ผลงานผ่านทางไดรฟ์ส่วนตัวของผู้ส่งผลงาน และส่ง URL ผลงานผ่าน https://bit.ly/ICT-CMDC

 1. หมวดวิดีโอคลิป :
  • ส่งไฟล์ในรูปแบบวิดีโอคลิปไฟล์ .mp4 แบบแนวตั้งขนาด 1080×1920 px โดยมี resolution แบบ full HD ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 1.30 นาที
  • ระบุคำบรรยายผลงาน ไม่เกิน 100 คำ
  • ระบุชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา ชั้นปี หลักสูตร อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งเข้าประกวด
  • upload ผลงานผ่านทางไดรฟ์ส่วนตัวของผู้ส่งผลงาน และส่ง URL ผลงานผ่าน https://bit.ly/ICT-CMDC

 • เป็นนักศึกษาปัจจุบันของคณะ ICT
 • สามารถจัดทำผลงานคนเดียวหรือทำร่วมกันไม่เกิน 2 คน
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1 ผลงาน / หมวด

คณะกรรมการจะพิจารณาทีมที่สมควรได้รับรางวัลโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 1. ความสวยงาม ความสอดคล้องของสื่อกราฟิกและองค์ประกอบ 30%
 2. ความหมายของสื่อกราฟิก สื่อถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม/ประเพณีไทย 40%
 3. ความคิดสร้างสรรค์ 20%
 4. เทคนิคการสร้างชิ้นงาน 10%

การคิดคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ในรอบที่ 1 :
  • คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ คิดเป็น 90% และ
  • จำนวนการกด Like บนหน้า IG : ICT Mahidol คิดเป็น 10%  ของคะแนนทั้งหมด : 5% จาก social อีก 5% สุ่มจากนักศึกษา 100 ท่าน มาให้คะแนน
 2. รอบตัดสิน : คะแนนจากเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ คิดเป็น 100%

รางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

1. หมวดภาพกราฟิก (รวมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท)

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท

2. หมวดวิดีโอคลิป (รวมเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท)

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท

หมายเหตุ:

 • เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม รับ AT ด้าน Digital Literacy จำนวน 2 ชม. และด้าน Environment จำนวน 2 ชม.
 • งานสื่อสารองค์กร (เคาน์เตอร์ ICT ชั้น 1)
 • Line Official Account : @ictmahidol

Share This :