Retraining & Coaching ICT Professionals (IT631, IT651)

9 กรกฎาคม 2019

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย ได้มีการพัฒนามาหลายยุคหลายสมัย และเข้ามาสู่ยุค Thailand 4.0 ในปัจจุบัน โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ Smart Thailand เป็น Flagship ขับเคลื่อนด้วยกระทรวงใหม่ที่ชื่อว่า Digital Economy (DE) ดังจะเห็นว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในชีวิตประจำวัน เราสามารถใช้มือถือ ที่เรียกว่า Smart Phone ในการทำธุรกรรมเพื่อการติดต่อสื่อสารด้วยเสียง ภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครือข่าย Mobile ยุค 4G และ WiFi ความเร็วสูง เราสามารถทำธุรกรรมเพื่อการฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าสำนักงานของธนาคาร หรือการจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้า โดยไม่ต้องพกเงินสด แต่ใช้ QR code และวิธีการ Prompt Pay แทน หรือหากจะทำการ Shopping ด้วยมือถือ ก็สามารถทำธุรกรรมได้ที่บ้าน ในการเลือกซื้อสินค้า สั่งซื้อ จ่ายเงินอย่างง่าย ๆ สะดวกและรวดเร็ว และยังมีอีกหลายร้อยตัวอย่างที่เกิดขึ้นด้วย Digital Transformation ทำให้ประเทศไทยในยุค 4.0 นี้ และอาจจะเป็น 5.0 ในไม่ช้า มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก จาก 156 ประเทศ โดยเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ ผู้ส่งออกและนำเข้าเป็นอันดับต้น 25% (First Quartile) ของโลก!

ด้วย Disruption ของ ICT นอกจากให้คุณประโยชน์อย่างมหาศาลกับธุรกิจภายในประเทศที่ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ให้โทษในขณะเดียวกัน สำหรับธุรกิจที่ไม่อาจปรับตัวทัน เช่น วงการหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ หลายธนาคารได้ปิดสาขาลง  แม้แต่การบริการ Software ในวงการ ICT เอง ก็มีรายได้ถดถอย จนถึงการปิดกิจการไป

กระแสการเปลี่ยนแปลง เสมือนคลื่นยักษ์ Tsunami ที่กระทบวงการ ICT ในประเทศและทั้งโลก บุคลากรในสายอาชีพนี้ ต่างประสบปัญหากับการปรับตัวที่เรียกว่า Do  or  Die  ในการใฝ่หาความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ที่สำคัญและจำเป็น ในการพัฒนางานให้รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อตอบสนเองลูกค้าทางธุรกิจ การใช้ประโยชน์จากความรู้ทาง Data Science, Service Science, Security, Fintech รวมทั้งทิศทางแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอด แต่จะหาองค์ความรู้เหล่านี้ได้จากที่ใด แม้ว่าจะหาได้โดยทั่วไปจาก Google, YouTube, Wikipedia อย่างง่ายดาย แต่ก็ขาดความมั่นใจ ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาทางธุรกิจต่อไป จึงเป็นความต้องการอันเป็นช่องว่างในปัจจุบัน

เมื่อเป็นความต้องการในวงการ ICT จึงเป็นโอกาสดีที่คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการฝึกอบรมในวิชาการ เป็นความรู้ใหม่ ๆ ด้าน ICT ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อสนองความต้องการนี้อย่างมั่นใจ ด้วยคณะมีคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์และวิชาการ จำนวนไม่น้อยในขณะนี้

ในเบื้องต้น ได้มีการปรึกษาหารือในกลุ่มเล็ก ๆ ศึกษาหาข้อมูลในเบื้องต้น วิเคราะห์และระดมความคิด จนได้ตกผลึกในแนวความคิด จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ รวมทั้ง Business Plan หากจะได้จัดการอบรมขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรสายอาชีพด้าน ICT ภายในประเทศให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการจัดอบรมอย่างเข้มข้น ตามหลักวิชาการที่มีคุณภาพสูง
 • เป็นการสร้าง Brand ของคณะ ICT ที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการด้าน ICT ของประเทศ

กำหนดการ

โปรแกรมการอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals
ห้องสัมมนา อาคาร Abloom Exclusive Serviced Apartments,
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า สถานีสนามเป้า (ทางออก 3) เดินเข้าซอยประมาณ 200 เมตร

IT631 ICT Project Management Best Practices
เริ่ม 9 กรกฎาคม 2562
(จำนวน 10 ครั้ง แบ่งเป็น 5 สัปดาห์ หรือ 2 ครั้ง / สัปดาห์:
วันอังคาร 18.00 – 21.00 น.
และ วันเสาร์ 14.00 – 17.00 น.)

เนื้อหาหลักสูตร

 • 4 Sessions in Review of Fundamentals
 • 3 Sessions in Case Study
 • 2 Sessions in Group / Case Discussion Problem / Solving
 • 1 Session in Coaching and Conclusion
IT651 Data Science for Business
เริ่ม 11 กรกฎาคม 2562
(จำนวน 10 ครั้ง แบ่งเป็น 5 สัปดาห์ หรือ 2 ครั้ง / สัปดาห์:
วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 21.00 น.
และ วันเสาร์ 18.00 – 21.00 น.)

เนื้อหาหลักสูตร

 • Introduction to Data Science
 • Discussion of Introduction Case Study
 • Data Collection / Preprocessing / Handing with the current technology
 • Case Study on Predictive analytic
 • Supervised Learning and its application for DS
 • Data Science Team Building
 • Case Study on social network analytic
 • Data Science Problem setting and Problem
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากจบการอบรม
 1. เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรสายอาชีพด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มสูงขึ้น
 2. ได้ประโยชน์ในทางอ้อม ด้วยการลดการซื้อ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ และบริการจากภายนอกประเทศ โดยใช้ฝีมือคนไทยที่มากด้วยประสบการณ์และวิชาการ จากการฝึกอบรม
 3. ได้ประโยชน์ทางอ้อม โดยมีผู้สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ของคณะ ICT จะได้ทั้งจำนวน และคุณภาพ ด้วยความเชื่อถือในภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำทางวิชาการด้าน ICT ของประเทศ

วิทยากร

Prof. Dr. Supachai Tangwongsan
Former CIO and Vice President of Mahidol University
Former Executive Chairman of Software Industry Promotion Agency (SIPA)

Dr. Apirak Hoonlor
Instructor of Faculty of ICT, Mahidol University

 

Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish