สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review” (Online)

29 กรกฎาคม 2021 to 30 กรกฎาคม 2021 14.00 น. - 17.00 น.

หลักการและเหตุผล

ซอฟต์แวร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ การใช้หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติ (Automated Software Engineering) ซึ่งหมายถึงการนำเครื่องมือหรือเทคนิคแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยนักพัฒนาโปรแกรมในการวางแผน พัฒนา และดูแลรักษาซอฟต์แวร์ เป็นแนวทางใหม่ที่บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เช่น บริษัท Microsoft บริษัท Google หรือ บริษัท Apple นำเข้ามาใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ดี หลักการนี้ยังคงเป็นหลักการที่ใหม่และยังไม่มีการประยุกต์ใช้มากนักในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review” นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทย โดยนำหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติมาเผยแพร่ให้นักพัฒนาโปรแกรม บริษัทด้าน IT นักวิจัย นักเรียน และนักศึกษา ได้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

กำหนดการ

สัมมนาวิชาการ
เรื่อง “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review”
29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. Online Zoom Meetings
30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. Online Zoom Meetings

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน เข้าระบบ Zoom Meetings
14.00 – 14.10 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา
14.10 – 17.00  น. สัมมนาเรื่อง  “Continuous integration, continuous inspection, and automated code review”

วิทยากร

Assoc. Prof. Dr. Jens Krinke
Director of UCL Centre for Research on Evolution, Search and Testing (CREST)

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand