สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Log Analysis and the Change of Big Data”

27 กุมภาพันธ์ 2019 13.30 น. - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

จากความร่วมมือกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะสนับสนุนงานการศึกษา กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในด้านอุตสาหกรรม IT และเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ จึงจัดงานบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้จากภาคอุตสาหกรรม แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในด้าน Log Analysis and the Change of Big Data โดยจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม IT โดย Mr. Samore Kuo, Solution Engineering Department Technical Division บริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผู้เข้าร่วมได้เข้าถึงกระบวนการทำงานอย่างแท้จริง

กำหนดการ

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. กล่าวเปิด
13.40 – 16.20 น. บรรยาย และ Workshop
16.20 – 16.30 น. กล่าวปิด

วิทยากร


Mr. Samore Kuo,
Solution Engineering Department Technical Division
จากบริษัท AMIYA Corporation ประเทศญี่ปุ่น

 

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish