โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Practical Deep Learning in R using Keras

16 มีนาคม 2019 to 17 มีนาคม 2019 09.30 น. - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อการประมวลข้อมูลชนิดต่าง ๆ  เป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความจำเป็น ดังนั้นคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญ จึงจัดการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรเฉพาะทาง เกี่ยวกับการใช้ระบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เพื่อการประมวลข้อมูลชนิดต่าง ๆ  ด้วยโปรแกรม R ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท freeware และ opensource ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะที่สามารถใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการประมวลข้อมูลขององค์กรทั้งทางด้านการวางแผนงานธุรกิจตลอดจนเพื่อการศึกษาวิจัยจากข้อมูลชนิดต่างๆ ทั้งตัวเลข ภาพและเสียง คอร์สอบรมนี้มุ่งเน้นการนำระบบการเรียนรู้เชิงลึกไปใช้ปฎิบัติงานจริงสำหรับ ผู้ที่สนใจในสายงานด้าน  Data Science  หรือผู้ที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพของตนเองไปเป็น Data Scientist ผู้ผ่านคอร์สอบรมนี้น่าจะมีพื้นฐานเพียงพอที่จะไปศึกษาต่อด้วยตัวเองต่อไปได้ ผู้เรียนควรจะมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานมาก่อน

กำหนดการ

วัน – เวลา เนื้อหา
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม และ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
เวลา 9.30-16.30 น.
 • Raw Data
 • Data Cleansing
 • Data Visualization
 • Data Wrangling
 • Data Augmentation
 • Multilayer Neural Networks
 • Deep Learning Architectures
 • Training and validation
 • Prediction and evaluation
 • A practical model with applications in real problems

วิทยากร

ผศ. ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ

 

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา   

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish