คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (Software Development for Digital Government Services) (DGA308)

28 มิถุนายน 2022 to 1 กรกฎาคม 2022 09.00 น. - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ สามารถวิเคราะห์ความต้องการ และสรุปความต้องการบริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยงได้ ร่วมถึงความสารมารถในการระบุองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัล และการสร้างพิมพ์เขียวบริการสู่การพัฒนานวัตกรรมบริการได้

กำหนดการ

อบรม วันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (24 ชั่วโมง)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วัน / เวลา หัวข้อบรรยาย / Workshop
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 Software Process and Project Management
 • ความหมายของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • โมเดลของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิมและแบบอไจล์
 • หลักการบริหารจัดการโครงการ
 • การประเมินความเป็นไปได้ด้านต่างๆ ในการทำโครงการ
 • บทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • การจัดการทรัพยากรต่างๆ ของโครงการ
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 Requirements Management and Software Design
 • หลักการวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์
 • การวิเคราะห์ความต้องการตามประเภทความต้องการแบบ Functional และ Non-Functional Requirements ในระดับ Business และ Technical
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
 • หลักการการออกแบบซอฟต์แวร์ทั้งระดับสถาปัตยกรรมและการออกแบบรายละเอียด รวมถึงรููปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ต่างๆ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Software Quality Assurance and Configuration Management
 • กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ และมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
 • การทดสอบซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ
 • กระบวนการจัดการองค์ประกอบที่สร้างในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Configuration Management)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 Service Management
 • ความหมายของบริการและหลักการการจัดการบริการ
 • หลักการวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์/ประสบการณ์ของผู้ขอรับบริการตลอดจนกระบวนการบริการแบบเชื่อมโยง (User Journey/User Experience) เบื้องต้น รวมถึงความแตกต่างของหลักการทำ UX/UI Design
 • การใช้ Prototyping ในการออกแบบบริการ
 • องค์ประกอบของการออกแบบบริการตามห่วงโซ่คุณค่าของการบริการ (Service Value Chain)
 • การสร้างพิมพ์เขียวของบริการ (Service Blueprint)
 • การจัดการเหตุการณ์และปัญหาในการให้บริการ
 • แนะนำมาตรฐานการจัดการบริการ

วิทยากร

ผศ. ดร. ธันวดี สุเนตนันท์
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผศ. ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการชำระเงินและหลักฐานที่ใช้
บุคลากร ม.มหิดล 12,000 บาท
 1. ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 • สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ
  สำเนา ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

หรือ

2. สแกน Qr Code เพื่อชำระเงิน

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 • สำเนาใบโอนเงิน
บุคลากรของหน่วยงานการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ ท่านละ 12,000 บาท สแกน Qr Code เพื่อชำระเงิน

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 • สำเนาใบโอนเงิน
Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %
**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

รูปแบบการเรียน

การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นนการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่

 1. บรรยาย (Lecture)
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 3. การสาธิต (Demonstration)

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร

 1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)
 2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 3. ส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน และอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและผู้สอน
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
Share:
 • 9
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  9
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand