ICT มหิดล (ICT Mahidol) แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ Adventist International Mission School ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) นำโดย Mr. Stephen Smith อาจารย์ประจำคณะ ICT เข้าบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน Adventist International Mission โดยเป็นการบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

Mr. Stephen Smith เริ่มต้นการบรรยายโดยกล่าวถึงความสำคัญของ IT การเรียนการสอนหลักสูตรของคณะฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) รายละเอียดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา โอกาสในการไปฝึกงานต่างประเทศ การแข่งขันต่าง ๆ ทางด้าน IT ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทุนการศึกษา สายอาชีพทางด้าน IT เงินเดือนเฉลี่ยหลังจบการศึกษา และรอบการรับสมัครในปีการศึกษา 2565 ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังบรรยายเป็นอย่างดี โดยหลังจบการบรรยาย มีนักเรียนบางส่วนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน และรอบการรับสมัครปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand