ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะ ICT ม.มหิดล ได้เข้าบรรยายแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจด้าน ICT ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล อาจารย์ประจำคณะ ICT และMr. Stephen Smith อาจารย์ชาวต่างชาติ เริ่มการบรรยายโดยการแนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหิดล การแนะนำสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ ระหว่างการบรรยาย มีการถาม-ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งนักเรียนที่เข้าฟังการบรรยาย ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากการแนะนำหลักสูตรแล้วผู้บรรยายได้แนะนำวิธีการสมัครรอบต่อไป คือรอบMU- Portfolio อีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish