ICT มหิดล (MUICT) แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 คณะ ICT ม.มหิดล มีโอกาสได้เข้าบรรยายแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 2 คาบ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ และ Mr. Stephen Smith อาจารย์ชาวต่างชาติ เริ่มการบรรยายโดยการแนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับโลกและในเอเชีย การแนะนำสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา ทุนการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ การมี Backup Plan ทางการศึกษา ปิดท้ายด้วยการถาม-ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อรับของที่ระลึกจากคณะฯ ซึ่งนักเรียนที่เข้าฟังการบรรยาย ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากการแนะนำหลักสูตรแล้วผู้บรรยายได้แนะนำวิธีการสมัครรอบต่อไป คือรอบ ICT – รับตรง จัดสอบ อีกด้วย

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish