ศิษย์เก่าคณะ ICT

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการหรือการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรม
รองหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและกิจการต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3
 • ปริญญาโทและ ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก University of Washington และ Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2539 และปี 2533 ตามลำดับ

ส่วนหนึ่งของผลงานที่โดดเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Computer Vision และ Video Coding Technology และมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ รวมกว่า 90 ผลงาน นอกจากนี้ ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

 • เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมจำนวนมาก
 • เป็นเลขาธิการของ IEEE Thailand Section ในปี 2553 -2554 และเป็นคณะกรรมการวิชาการของ IEEE Circuit and System Society และ IEEE Region 10

จากประสบการณ์การทำงานและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ ได้แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่ มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับงานวิชาการและงานวิจัยจนประสบความสำเร็จอย่างสูง อีกทั้งเป็นผู้ที่ใช้องค์ความรู้ด้าน ICT เพื่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการหรือการวิจัยหรือผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2555

คุณสุรสิทธิ์ ศิวประสบศักดิ์
ศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาด้านการบริหารหรือความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3

ส่วนหนึ่งของผลงานที่โดดเด่น

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น Microsoft Gold Partner, VMWare VIP Enterprise Partner และ Cisco Premier Certified Partner นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Intellectual Property Solutions หลายตัว เช่น “LEGAL SERVED!”, “V-Expand” และ “TIBS”
 • นำพาบริษัทฯ เริ่มต้นด้วยพนักงานเพียง 4 คน และทุนจดทะเบียนเพียง 5 ล้านบาท เติบโตก้าวหน้าจนมีพนักงานเกือบ 80 คน เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 40 ล้านบาท และกำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 2-3 ไตรมาส ที่จะถึงนี้

ประสบการณ์พิเศษ :

 • คณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมทุน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
 • นักเขียนให้กับสำนักพิมพ์ Provision และ Success Media
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จากประสบการณ์การทำงานและผลงานที่โดดเด่น ได้แสดงให้เห็นว่า คุณสุรสิทธิ์ ศิวประสบศักดิ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหารและหน้าที่การงาน ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณสุรสิทธิ์ ศิวประสบศักดิ์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาด้านการบริหารหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานประจำปี 2555

คุณ อริญชยา ตรีคุณประภา
ศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเป็น Project Manager ด้านเว็บไซต์ และสื่อการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

 • จบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะ ICT
 • กำลังศึกษาต่อปริญญาโทด้านพัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนหนึ่งของผลงานโดดเด่น จนถึงปัจจุบัน

 • เป็นประธานชมรมเยาวชนผู้ดูแลเว็บไทย รุ่นที่ 4 ภายใต้การดูแลของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • เป็นที่ปรึกษาการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Webmaster Camp ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
 • เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ กิจการเด็กและเยาวชนวุฒิสภา
 • กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

กิจกรรมรางวัลและประสบการณ์พิเศษ

 • เป็นวิทยากรจัดการมาตรฐาน ICT กระทรวงยุติธรรม
 • เป็นวิทยากรแก่เจ้าหน้าที่การเรียนการสอนทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เป็นวิทยากรการทำเว็บไซต์ที่ผู้พิการเข้าถึงได้ ของกระทรวง ICT

จากประสบการณ์การทำงานและผลงานที่โดดเด่น ประกอบกับด้วยวัยเพียง 27 ปี ได้แสดงให้เห็นว่า คุณอริญชยา ตรีคุณประภา เป็นคนรุ่นใหม่ ผู้ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณอริญชยา ตรีคุณประภา เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล ที่ประสบความสำเร็จ

เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล

 

เข้าสู่เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่าคณะ ICT

Share:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish