สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #2: Interpretable Artificial Intelligence”

June 17, 2019 02.00 P.M. - 03.00 P.M.

หลักการและเหตุผล

ปัญญาประดิษฐ์แบบแปลความได้ (Interpretable Artificial Intelligence – IAI) หมายถึง แนวทางการออกแบบอัลกอริทึ่มที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ง่ายและให้ความไว้วางใจ ปัญญาประดิษฐ์แบบแปลความได้สามารถถูกใช้เพื่ออธิบายว่าทำไมปัญญาประดิษฐ์จึงได้มีการตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่ง ความท้าทายอย่างหนึ่งในการออกแบบอัลกอริทึ่มสำหรับปัญญาประดิษฐ์แบบแปลความได้คือการจัดการกับปัญหาด้านการแปลความหมาย (Interpretability Problem) ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวคือการออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อย่างระมัดระวังด้วยการใช้ formal syntax และ semantics การบรรยายนี้จะนำเสนอพื้นฐานเรื่องลอจิคคำนวณ (computational logic) และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างลอจิคคำนวณกับรูปแบบการแทนองค์ความรู้ นอกจากนี้การบรรยายจะอธิบายถึงกระบวนการอนุมานพื้นฐานที่สามาถกระทำได้โดยการใช้ formal syntax และ semantics และนำไปสู่การอธิบายการตัดสินใจของปัญญาประดิษฐ์ อีกด้วย

Interpretable artificial intelligence (IAI) refers to techniques which can be trusted and easily understood by humans. Unlike the concept of ‘black box’, IAI can be used to implement a social right to explanation i.e. to explain why an AI arrives to a specific decision. A technical challenge of explaining AI decisions is known as the interpretability problem. One possible approach for handling it is to carefully design and develop AI w.r.t. formal syntax and semantics. In this talk, we will introduce the basics of computational logic (the notions of syntax, semantics, and proof theory) and its relationship to knowledge representation formalisms. We will also investigate the standard inferences and relate their computations to the transparency of AI decisions.

กำหนดการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #2: Interpretable Artificial Intelligence”
โดย Asst. Prof. Dr. Teeradaj Racharak (ผศ. ดร. ธีรเดช ราชรักษ์)
Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.10 – 14.50 น.
ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.10 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา
14.10 – 14.50 น. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Café SERU #2: Interpretable Artificial Intelligence”
14.50 – 15.00 น. ถามตอบ กล่าวปิดและถ่ายรูปร่วมกัน

วิทยากร

Share:
  • 1
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    1
    Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish