เชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

September 21, 2017 09.00 AM - 04.00 PM
เรียน  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านค่ะ
งานวิศวกรรมและกายภาพ ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall อาคารคณะ ICT วิทยาเขตศาลายา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันระงับอัคคีภัยและปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนและทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ ได้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและแม่นยำ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น สิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลความปลอดภัยและมีหน้าที่ในการป้องกันสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
Share:
  • 1
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    1
    Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish