โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Oracle Database Training Course”

April 20, 2019 to April 21, 2019 09.00 AM - 04.00 PM

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีอยู่อย่างต่อเนื่อง การนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อการจัดการฐานข้อมูล (Database) นอกจากอำนวยความสะดวกในการทำงานได้รวดเร็วแล้ว ระบบยังช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น ซึ่งการเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่มีระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการจัดการข้อมูลที่ดีทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย จึงเป็นที่มาของการนำเสนอโครงการ Oracle Database Training Course

บริษัท Oracle เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการฐานข้อมูล (Product Database) และยังคงเป็นผู้นำตลาดทั่วโลก กว่า 41.6% Market Share ที่ครองตลอดอยู่ตั้งแต่ปี 2015  อีกทั้งได้รับความน่าเชื่อถือจากทั้งบริษัทเอกชนจำนวนมาก และ รัฐบาล โดยระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database) ของทาง บริษัท Oracle เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเป็นจุดเด่น มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมี Training Course รวมถึงประกาศนียบัตรรับรองมากมาย

ทาง คณะ ICT เห็นควรให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วม Training Course เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ส่วนรวม อีกทั้งเป็นการยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

กำหนดการ

วันที่ เนื้อหาการอบรม
วันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ. 2562 หลักสูตร Oracle Database Administration Fundamentals for DBA and Developer
วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2562 หลักสูตร Oracle Database SQL Performance Tuning Techniques for DBA and Developer

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

คุณศุภชัย จิวะรังสินี

ผู้ชำนาญการสายงาน IT มากกว่า 20 ปี และเป็นที่ปรึกษาของ Oracle Corporation (Thailand) ในการนำหลักสูตรการเรียนการสอนสากลของ Oracle ภายใต้โครงการ Oracle Academy เข้าไปเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

 

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 3,000 บาท
(ฟรีหนังสือประกอบการเรียน)
โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  8
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish