การอบรมการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j Graph Database เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

August 15, 2018 to August 16, 2018 09.00 AM - 04.00 PM

 

หลักการและเหตุผล

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การค้นคว้าวิจัยต่อยอดเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ และการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์  ปัจจุบันเทคนิคและระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบ NOSQL (Not Only SQL) ถูกคิดค้น พัฒนา และเผยแพร่ให้ทดลองใช้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของ Shareware และ Freeware โดยเป็นทียอมรับว่าการมาของระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบ NOSQL สร้างผลกระทบต่อวงการ IT และอุตสาหกรรม Software เป็นอย่างมาก เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อบุคลากรในแวดวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ Database Administrator, Software Developer, Project Manager, System Designer, System Analyst ของภาคเอกชนทั้งรายใหญ่และรายย่อยตลอดจนภาครัฐ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรม ในการก้าวเข้าสู่ AEC และเสริมทักษะด้าน ICT ที่จำเป็นในการเรียน การวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ และการทำงานต่อไปในอนาคต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Neo4j ซึ่งรองรับฐานข้อมูลเชิงกราฟ (Graph Database) อันเป็นรูปแบบหนึ่งของฐานข้อมูล NOSQL โดยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Neo4j นั้นเป็นที่นิยมและมีการนำมาประยุกต์ใช้จริงในระบบฐานข้อมูลของบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ Walmart®, Telenor®, Ebay®, HP®, CISCO®, Volvo®, IBM®, CenturyLink® เพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เข้มข้นร่วมกับการฝึกฝนที่เพิ่มพูนทักษะ สอดรับกับยุค Thailand 4.0 โดยระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j นั้นมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ทั้งแบบที่เก็บค่าบริการสำหรับการนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ และแบบที่ไม่เก็บค่าบริการเพื่อนำไปใช้งานในเชิงการศึกษาและวิจัย

กำหนดการ

การอบรมการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j Graph Database

เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ระหว่างวันที่  15 – 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น (รวม 12 ชั่วโมง)

ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
วันที่ 15 สิงหาคม 2561

9.00 – 16.00 น.

 

·       พิธีเปิดการอบรม

·       อบรมหลักการและเหตุผล ตลอดจนทฤษฎีและแนวคิดในการทำงานของระบบฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j

·       เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆ

·       เริ่มต้นใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j

o   การดาวน์โหลดและติดตั้ง Neo4j

o   ทำความรู้จักกับส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Neo4j

o   ทดลองสร้างฐานข้อมูลเชิงกราฟจากตัวอย่าง code ที่จัดเตรียมโดยทีมงานผู้พัฒนาระบบ

o   ทดลองสร้างฐานข้อมูลเชิงกราฟด้วยตนเอง

วันที่ 16 สิงหาคม 2561

9.00 – 16.00 น.

·       แนะนำภาษา Cypher Query ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล และจัดการปรับแต่งฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j

·       อบรมและทดลองการสร้างตัวชี้เฉพาะ (Index) ในระบบฐานข้อมูลเชิงกราฟเพื่อพัฒนาศักยภาพการตอบสนองของฐานข้อมูล

·       อบรมและทดลองประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงกราฟ Neo4j เพื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอย่างง่าย

วิทยากร

ดร. ฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

 

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
  • 1
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    1
    Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish