หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Skill Development in Cybersecurity)

January 9, 2021 to January 23, 2021

หลักการและเหตุผล

CYBER SECURITY
“พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล”

ตามที่คณะ ICT  ม.มหิดลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผลักดันนโยบายเร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในทักษะด้าน Cyber Security และ Data Analytic ผ่านการเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนงาน – หางานใหม่ เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการส่งเสริมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล DEPA ตั้งเป้าพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลไม่น้อยกว่า 700 รายทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่บุคลากรทางการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงพนักงาน แรงงาน ลูกจ้างในอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ SMEs

หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนจำนวนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจ SME ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และสอดคล้องต่อหลักการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีการอบรมเชิงทฤษฎีควบคู่การยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านรูปแบบการสอนออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจต่อการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ ตลอดจนให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในการรับมือภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กำหนดการ

รูปแบบการอบรม
อบรมทุกวันเสาร์ตามกำหนดการของแต่ละรุ่น เวลา 9.00 – 16.00 น.
แบ่งการอบรมออกเป็น 6 รุ่น จำกัดรุ่นละ 100 คน ในรูปแบบ Online 2 วัน และ On-site 1 วัน
สอนโดยทีมอาจารย์ด้าน Cyber Security คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

รุ่นที่ รับสมัครถึงวันที่ Day 1 (Online) Day 2 (Online) Day 3 (On-site)
อบรมที่ตึก ICT มหิดล ศาลายา
1 25 ส.ค. 2563 29 ส.ค. 2563 5 ก.ย. 2563 12 ก.ย. 2563
2 1 ก.ย. 2563 5 ก.ย. 2563 12 ก.ย. 2563 19 ก.ย. 2563
3  6 ต.ค. 2563 10 ต.ค. 2563 17 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563
4 13 ต.ค. 2563 17 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 14 พ.ย. 2563
5 27 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563 14 พ.ย. 2563 21 พ.ย. 2563
6 2 ม.ค. 2564 9 ม.ค. 2564 16 ม.ค. 2564 23 ม.ค. 2564

รายละเอียดการอบรม

เวลา Day 1 บรรยาย (นาที) หัวข้อ
09.00 – 9.45 45 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์
10.00 – 12.00 120 ลักษณะการโจมตีทางไซเบอร์ประเภทต่าง ๆ
13.00 – 13.30 30

 

ผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอร์ต่อการความปลอดภัยของบุคคล และ องค์กร
13.30 – 14.20 50 แนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์สำหรับภาคธุรกิจ SME
14.30 – 15.25 55

 

การกำหนดแนวทางการแก้ไขและรับมือเมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์สำหรับภาคธุรกิจ SME
15.30 – 16.30

60

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ พรบ. ข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พรบ. ไซเบอร์ สำหรับ บุคลากรในภาคธุรกิจ SME

 

เวลา Day 2 บรรยาย (นาที) หัวข้อ
09.00 – 12.00 180 ระบบเครือข่ายและการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
13.00 – 16.00 180 การยืนยันตัวตน และ การปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรม

 

เวลา Day 3 บรรยาย+lab (นาที) หัวข้อ
09.00 – 12.00 180 เว็บแอปพลิเคชันและการตรวจสอบความปลอดภัยบนเว็บแอปพลิเคชัน
13.00 – 16.00 180 การทดสอบความปลอดภัยของระบบ

วิทยากร

ทีมอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
ด้าน Cyber Security และอาจารย์พิเศษ

รศ. ดร. ดำรัส วงศ์สว่าง

รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์

รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ

ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม

อาจารย์ ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์

อาจารย์ ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน

อาจารย์ ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์

อาจารย์ ดร. ดลวรา คุณะดิลก

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่

ขั้นตอน/เงื่อนไขการลงทะเบียน

 1. เลือกรุ่นที่ต้องการลงทะเบียน (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง) โดยในตารางจะแสดงจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในแต่ละรุ่น
 2. กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง หากมีการแก้ไข โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ คุณเด่น ทัพซ้าย den.tup@mahidol.edu
 3. กด ปุ่ม “submit” เพื่อเป็นการลงทะเบียน
 4. ชำระค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ คุณเด่น ทัพซ้าย den.tup@mahidol.edu กรุณาชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลยืนยันการลงทะเบียนกลับไปตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งมา

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 500 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนาตัดโอน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

 • หลักฐานการชำระเงิน เช่น สำเนาใบโอนเงิน ใบสลิปโอนเงินผ่านมือถือ
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 500 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

 • หลักฐานการชำระเงิน เช่น สำเนาใบโอนเงิน ใบสลิปโอนเงินผ่านมือถือ
Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ den.tup@mahidol.edu

 

Share:
 • 1
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  1
  Share

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish