โครงการสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (MOS-PowerPoint 2013, MOS-Word 2013, MOS-Excel 2013) ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification (สอบอย่างเดียว)

May 15, 2018 to May 16, 2018 09.00 AM - 04.00 PM

หลักการและเหตุผล

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ถูกคิดค้นและพัฒนามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง เป็นทียอมรับว่า ความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นต่อการสื่อสาร (Communication Skill) และการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมการทำงานและคำนวณเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน (Problem Solving Skill) ถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ทั้งเอกชนหรือภาครัฐ ต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (Life Long Learning) เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์สังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน ชุดโปรแกรม Microsoft Office เวอร์ชั่น 2013 โดยเฉพาะ Microsoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในฐานะเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตและนำเสนอสื่อเพื่อการเรียนการสอนหรือการนำเสนองานต่างๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในโลกของข้อมูลยุคปัจจุบัน โปรแกรมดังกล่าวมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการอยู่หลากหลาย การที่ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ลดเวลาและพลังงานในการจัดการเอกสารต่างๆ ลงได้มากทีเดียว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ทั้ง 3 วิชา จึงได้จัดโครงการสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (MOS-PowerPoint 2013, MOS-Word 2013, MOS-Excel 2013) ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification (สอบอย่างเดียว) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้และทักษะการใช้งาน Microsoft Office ของ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้รับ MOS Certificate ซึ่งเป็นยอมรับตามมาตรฐานสากล

กำหนดการ

โครงการสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (MOS-PowerPoint 2013, MOS-Word 2013, MOS-Excel 2013) ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certification (สอบอย่างเดียว)

MOS-PowerPoint 2013 กำหนดสอบวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
• MOS-Word 2013 กำหนดสอบวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
• MOS-Excel 2013 กำหนดสอบวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วิทยากร

แบบประเมินออนไลน์

 

อัตราค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร:

อัตราค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร (MOS-PowerPoint 2013, MOS-Word 2013, MOS-Excel 2013)

นักศึกษา ม.มหิดล บุคลากร ม.มหิดล บุคคลทั่วไป
1,000 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท
Share:
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  2
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. Faculty of ICT, Mahidol University.

ThailandEnglish